Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2310
Title: Перекладацькі традиції факультету іноземних мов Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Authors: Тезікова, С. В.
Шугалій, Н. Є.
Сливка, В. П.
Keywords: українська перекладацька школа
перекладацькі традиції
авторська манера
Issue Date: 2021
Publisher: НДУ ім. М. Гоголя
Abstract: У статті аналізуються та узагальнюються основні чинники формування перекладацьких традицій на факультеті іноземних мов Ніжинського дер- жавного університету імені Миколи Гоголя, які визначено в результаті проведеного дослідження з використанням комплексу наукових методів, а саме: вивчення та узагальнення позитивного досвіду, дискурсивного ана- лізу, порівняльно-історичного методу. У статті описано організацйно- педагогічні умови становлення і розвитку перекладацької школи та осо- бистісний внесок окремих представників факультету щодо формування традицій в їх історичній послідовності. Результати дослідження нада- ють змогу зрозуміти становлення унікальної школи з високими досяг- неннями в галузі перекладацької діяльності в Україні та поза її межами. Актуальність дослідження зумовлена тим, що на шляху реформування системи вищої освіти аналіз попереднього досвіду дозволяє усвідомлю- вати й обирати найбільш об’єктивні вектори ефективного втілення змін на сучасному етапі розвитку, не втрачаючи при цьому унікальності та особливостей як окремих освітніх явищ, так і освітньої традиції в цілому.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2310
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 104 (2021 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdf747,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.