Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1128
Title: Історіософія політики мультикультуралізму та гендерного громадянства
Authors: Кучменко, Е. М.
Keywords: історія
історіософія
культурологія
традиція
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: Стаття присвячена надзвичайно важливій у сучасному світі проблемі – впливу мультикультурних факторів на політичні, культурні, соціальні, юридичні процеси, яка зумовлена розвитком глобалізації, зокрема значним збільшенням масштабів міжнародної міграції населення та трансформа- ційній системі національних держав. Автори статті розглядають полі- тичні і філософські підходи щодо протиріч мультикультуралізму. В кожно- му з них приділяється увага потенціальному конфлікту між претензіями на культурну виключність та нормами загальних прав людини; концент- рують свою увагу на аналізі концепції мультикультуралізму в гендерному питанні, яка на сьогодні дуже поширена, та спираючись на зарубіжні дослі- дження, розглядають, як саме пов’язується традиційна ліберально-демо- кратична культура, зокрема в США, її форми ї взаємодії з традиціями, нор- мами, звичаями, правом тих мігрантів, які отаборилися в західному світі; автори на прикладі гендерної політики, яка існує в США, аналізують сут- тєві протиріччя, з якими стикається західна цивілізація, зокрема в право- вому полі, щодо сприйняття традицій і звичаїв, на яких базується культу- ра мігрантів, яка вимагає прислуховуватися і дотримуватися їх культури, традицій, звичаїв країн, з яких вони приїхали. Філософська аргументація, яку висловлюють автори статті, схиляється на користь узгоджувальної демократії. Така мультикультурна революція, а саме так це можна назва- ти, зіткнення різних культурних цивілізацій, приводить до мультикуль- турної шизофренії, що дуже добре прослідковується в гендерних питаннях та їх вирішенні.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1128
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 94 (2019 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20.pdf305,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.