Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1346
Title: Регіональний вимір в енциклопедознавчих дослідженнях
Authors: Іщенко, О. С.
Keywords: енциклопедії
енциклопедичне знання
регіональна енциклопедистика
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя
Abstract: У дослідженні представлено розуміння енциклопедознавства як науки, що вивчає енциклопедичні видання та енциклопедичне знання. Виокремлено сутність науки про енциклопедію з акцентом на особливостях практич-них, теоретично-методичних аспектів, видів енциклопедичних видань. Окреслено актуальні проблеми регіонального характеру, що висвітлю-ються в енциклопедичних дослідженнях. Охарактеризовано енциклопедич-ні видання як найбільш авторитетніший і довершений пласт літератури, що за поліграфічним виконанням, елітарно-інтелектуальним змістом, мо-вою, суспільною значущістю заслуговує на спеціальні студії, окремий нау-ковий напрям. Проаналізовано сутність, наведено відмінності понять "ен-циклопедистика" та "словникарство". Розкрито типологію класифікації енциклопедичних видань як спеціальних поруч їх галузевими та персональни-ми. Стверджено значення регіональних енциклопедій як основи для підгото-вки знань у загальних національних енциклопедіях. Наголошено на необхід-ності створення в кожній області базової енциклопедії, як його "візитівки" про минуле, теперішнє регіону, його пам’ятки, знакових постатей. Визна-чено тезу про закономірність розвитку регіональної та фундаментальної енциклопедичної справи взаємно з рівнем поступу наукових досліджень. Вміщено приклади структурно-територіальних досліджень регіональних енциклопедій, важливих для гуманітарного розвитку регіону, великих та малих міст, селищ, що сприятиме подоланню кризових явищ у духовному житті країни загалом. Акцентовано на потребі вивчення формальних особливостей регіональних енциклопедичних видань. Презентовано при-клади регіональних енциклопедій, осібно, у вимірах галузей знань, видів об’єктів, установ, колективів. Наголошено на значущості реєстру з-понад 100 регіональних енциклопедій в електронному "Корпусі енциклопедичних видань України" Інституту енциклопедичних досліджень НАН України.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1346
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 97 (2019 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdf306,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.