Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1362
Title: Емотиви у відображенні картини світу (на матеріалі короткого оповідання П. Зюскінда "Die taube")
Authors: Блажко, М. І.
Keywords: емотиви
емоційна картина світу
негативні емотиви
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя
Abstract: Емотиви у короткому німецькому оповіданні розглядаються як засоби відображення емоційної та художньої картини світу. Реконструкція "кар-тини світу" є метою лінгвокультурологічного підходу до вивчення мовних одиниць. Мова розглядається при цьому як засіб інтерпретації сукупності знань людини про світ, її культури, а також ментальності нації. Емоційна картина світу є закодований в емотивній лексиці та її семантиці специ-фічний емоціональний спосіб вказувати на світ. З’ясовано, що емотиви у короткому оповіданні Патріка Зюскінда "Die Taube" називають, описують та виражають десять базових вроджених емоцій: радість, інтерес, гнів, страждання, страх, огиду, зневагу, сором, вину та здивованість. Здійсне-но лексико-семантичний поділ емотивів на позитивні та негативні, встановлено їх лексико-граматичну організацію у художньому творі. Кіль-кісний аналіз досліджуваних одиниць виявив, що у тексті оповідання переважають емотиви негативної семантики – 123 одиниці (96 %). Най-частотнішою емоцією, відображеною в аналізованому творі, є страх – 44 одиниці (34 %). Досліджено лексико-граматичні механізми реалізації авторської художньої картини світу, тобто актуалізації у художніх образах світобачення та світосприйняття письменника. Встановлено, що іменники на позначення емоцій, емоційних станів людини, об’єктів та суб’єктів, що є носіями цих станів, налічують 58 репрезентацій, що становить 45 % від загальної кількості лексичних одиниць. Емотивність аналізованого тексту, домінування серед емотивів лексики з ознаками предметності становлять специфіку твору, реалізовану у художній кар-тині світу. Доведено, що мова відтворює раціональну та емоціональну сторони пізнавальної діяльності людини, а емоційне, чуттєве активно використовується автором тексту як спосіб привернути увагу до соціальних та індивідуальних проблем німецького суспільства.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1362
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 96 (2019 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23.pdf272,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.