Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1377
Title: Домінанти художнього ідіолекту Пантелеймона Куліша
Authors: Бойко, Н. І.
Коткова, Л. І.
Keywords: художній ідіолект
лексико-семантичні складники
фразеологічні одиниці
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя
Abstract: Статтю присвячено характеристиці мовної картини світу Пантелей-мона Куліша крізь призму лексико-фразеологічних домінант як вагомих складників ієрархії художнього ідіолекту автора, репрезентованих концептосферою, її об’єктиваторами, лексичними та фразеологічними вербалізаторами – маркерами мовомислення письменника. Виявлено, що художній ідіолект П. Куліша вдало поєднав народнорозмовні джерела української мови з елементами староукраїнської мовної традиції, репрезентувавши низку вагомих домінантних позицій автора, які слугу-ють осердям його поетичних і белетристичних текстів. Функції мовних домінант виконують одиниці лексико-семантичного та фразеологічного рівнів. Вони об’єктивують багатство лексико-семантичного та фразем-ного складу мови творів П. Куліша загалом й активне вживання одиниць лексико-граматичних класів окремих стилістичних пластів зокрема. Тексти творів письменника відбивають глибокий і виразний україноцент-ризм крізь призму часо-просторових складників мегаконцепту Україна. До виразних домінантних рис художнього ідіолекту П. Куліша належать вербалізовані фольклорні мотиви, що експлікують уснорозмовні джерела, фольклорні складники системи виражально-зображальних засобів. Простежено емоційно-оцінну домінанту художнього ідіолекту письменника як відбиток інтенцій мовної особистості. Встановлено, що принцип "живої етнографії" орієнтував автора на відтворення глибинних фольклорних традицій у прозових і поетичних текстах, які поєднали емотивно-оцінні лек-семи з демінутивно-меліоративними та аугментативно-пейоративними суфіксами, національно марковані перифрази, образи-символи, фразеологічне розмаїття. Виокремлені домінанти художнього ідіолекту письменника належать до ядерних, вони відбивають синтез авторського світобачення та світовідчуття, індивідуальну систему підходів до різних вербальних засобів і способів, їх вибору, тобто власне авторської репрезентації інтенцій через ідіолект.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1377
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 96 (2019 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.pdf315,43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.