Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1380
Title: Вербалізація етнокультурних концептів у поемі Пантелеймона Куліша "Маруся Богуславка"
Authors: Кайдаш, А. М.
Keywords: Пантелеймон Куліш
поема
худож-ній твір
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя
Abstract: У статті розглядаються основні концепти з етнокультурною марко-ваністю, уживані в поемі Пантелеймона Куліша "Маруся Богуславка". Лінгвостилістичний аналіз мовних одиниць здійснено через виявлення специфіки вживання досліджуваного лінгвального матеріалу в семантич-ному, корелятивному й культурологічному напрямках. Представлені в Кулішевому творі словообрази, що містять у семан-тичній структурі етнонаціональний компонент, безпосередньо пов’язані зі специфікою світовідчуття, світосприймання й мислення українців. Тому ментальний, психологічний, світоглядний маркери є невід’ємною части-ною глибинної метасемантики аналізованих мікрообразів. У концептосфері поеми Пантелеймона Куліша "Маруся Богуславка" лек-семи на позначення об’єктів матеріальної і духовної національних культур охоплюють різні сфери життєдіяльності – від міфологічної та релігійної до територіально-географічної та локусної. Номінації представлені як онімним, так і апелятивним рівнями. Основним показником національно-культурного забарвлення в семантиці лексем є передовсім їхня співвіднесеність із концептами ментально-світоглядної та культурологічної сфер. У мовній тканині художнього твору Пантелеймона Куліша значеннєве поле етнокультурних номінацій широке й багатоаспектне, оскільки такі лексеми у вербальній площині реалізують різні види взаємодії українців у соціумі на рівні осягнення та засвоєння культурних надбань попередніх поколінь.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1380
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 96 (2019 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.pdf250,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.