Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1738
Title: Мовленнєві засоби пришвидшення перцептивного часу в поетичних текстах українського авангардизму
Authors: Бондаренко, А. І.
Keywords: перцептивний час
мовленнєві засоби моделювання перцептивного часу
авангардизм
Issue Date: 2020
Publisher: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: У пропонованій статті суб’єктивний час схарактеризовано як широке культурологічне поняття. З’ясовано моделювання ритмічності перцеп-тивного часу художніх текстів у їхніх зв’язках із музичними, кінематогра-фічними творами. Зміну мовно-стилістичних засобів у літературному тексті прирівняно до монтажу в кінематографі та ритму, інтонації, подієвості в музичному мистецтві. Акцентовано, що кожен різновид культурологічного часу, зокрема словесно-художнього, характеризують специфічні засоби динамізації, дані в сприйнятті. Згущення перцептив-ного часу в аналізованих текстах авангардизму супроводжує аксіологічне перекодування компонентів референційних сфер "людина", "машина", "ми-нуле", "майбутнє" та ін. На тлі компресії перцептивного часу аксіологічна модальність взаємодіє з деонтичною. Порушено проблему зв’язку моделей перцептивного часу зі світоглядно-естетичною системою авангардизму. Активізація внутрішньотекстової темпоральності виявляє себе як релевантна ідейно-художнім інтенціям авангардистів. Пояснено роль мовно-стилістичних одиниць у прискоренні перцептивного часу. Проаналізовано взаємодію мовленнєвих форм задля його моделювання, що полягає в конвергенції різнорівневих лінгвостиліс-тичних засобів. Доведено, що для компресії перцептивного часу актуалі-зовано засоби фоносемантичного (повтори фонокомплексів, лейтмотив-ний звукопис), лексико-семантичного (лексичний повтор, використання неолексем), семантико-синтаксичного рівнів (оказіональна сполучува-ність, парцеляція). В основі часового ритму перебувають перцептивні зорова, слухова та ін. опори. Мова як друга сигнальна система збагачує враження, уявлення, прискорюючи суб’єктивний час поетичних текстів.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1738
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 98 (2020 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21.pdf495,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.