Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1741
Title: Мотивування експресивної семантики в мовній тканині "Енеїди" І. П. Котляревського
Authors: Бойко, Н. І.
Хомич, Т. Л.
Keywords: денотативне значення
конотативна семантика
інтенсивно-параметричний складник
Issue Date: 2020
Publisher: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: Стаття присвячена дослідженню особливостей моделювання семантики експресивно маркованих лексичних одиниць, які містять у своїх значеннєвих планах домінантний інтенсивно-параметричний складник. Дослідження здійснювалося на мовному матеріалі "Енеїди" Івана Котляревського. Іван Петрович Котляревський здійснив титанічний поступ у розвиткові і становленні мови української літератури, не лише представив живе мов-лення українців, а й виявив майстерність в об’єктивації внутрішніх інтенцій, у відтворенні українського менталітету та реалізації україн-ського світобачення, мовомислення, елементів культури; у репрезентації духовності української нації. Лінгвостилістичний аналіз мови "Енеїди" виявив, що мовна тканина тво-ру насичена експресивами, семантична структура яких поґрунтована на інтенсивно-параметричній семантиці. Експресивний фонд аналізованої поеми І. П. Котляревського є основою мовної організації та оформлення твору, репрезентантом ідей автора, змістоутворювальним інструмен-том, матеріалом формування художніх фігур, образним засобом характе-ристики персонажів. Експресивна семантика бурлескно-травестійної поеми змотивована зовнішніми маркерами, зокрема морфемно-деривацій-ними засобами, і більшою мірою – внутрішніми мотиваторами, найпро-дуктивнішими з яких в "Енеїді" виокремлено такі складники: експресивна основа, внутрішня форма слова, вторинна номінація, асоціативні значення, компресивні утворення.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1741
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 98 (2020 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18.pdf519,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.