Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1755
Title: Лінгвістичний доробок професора А. С. Зеленька
Other Titles: (до 85-річчя з дня народження)
Authors: Клипа, Н. І.
Keywords: доробок
мовознавство
семасіологія
парадигматика
Issue Date: 2020
Publisher: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: У статті робиться спроба аналізу наукового доробку спадкоємця істо-ричних традицій Ніжинської вищої школи, її випускника і викладача Зеленька Анатолія Степановича. У розвідці подано коротку характеристику наукових досліджень доктора філологічних наук, професора, заслуженого працівника освіти України, академіка Академії наук вищої школи України, члена-кореспондента Міжна-родної академії педагогічної освіти А. С. Зеленька, нинішнього професора кафедри слов’янської філології, компаративістики та перекладу Ніжин-ського державного університету імені Миколи Гоголя. Відзначено, що спектр зацікавлення вченого досить широкий і включає діалектологічні дослідження, представлені кандидатською та докторською дисертація-ми; соціолінгвістичні, висвітлені в низці публікацій; дослідження з проблем теорії семасіології, підсумовані посібником "Загальне мовознавство". На окрему увагу заслуговують розвідки й монографія, присвячені спробі реа-білітувати незаслужено знівельованого у період культу Й. Сталіна акаде-міка АН СРСР М. Я. Марра. Коротко аналізується монографія професора "Проблеми семасіології в аспекті еволюції лінгвістичних парадигм (семан-тика прагматики, парадигматики й синтагматики)", у якій розглядають-ся проблеми вивчення семантики під кутом зору парадигмальності у мовознавстві. Також аналізується синтагматика у розвитку мови як аналог вертикального перенесення генів у генетиці в аспекті ізоморфізму генного та мовного кодів. Звертається увага на лексичний і синергетич-ний детермінізм як методології дослідження мовних явищ.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1755
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 98 (2020 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4.pdf591,97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.