Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2011
Title: Публіцистична спадщина Арнольда Грищенка
Authors: Забарний, О. В.
Keywords: публіцистика
жанр
стиль
Issue Date: 2021
Publisher: Видавництво НДУ
Abstract: У статті досліджується публіцистична спадщина відомого українського мовознавця, випускника Ніжинського державного педагогічного інститу-ту імені М. В. Гоголя, академіка Арнольда Панасовича Грищенка. Аналізу-ються жанрові особливості його публіцистичних творів, їхня тематична спрямованість. Досліджується творча манера авторського письма вченого, його світоглядні позиції та переконання. Здійснено системати-зацію публіцистичних творів вченого за жанровими ознаками. Найбільш чисельну групу публіцистичних творів Арнольда Панасовича складають дослідницькі статті. Тематично всі вони присвячені актуаль-ним проблемам вітчизняного мовознавства. Дослідницькі статті вчено-го відзначалися доступністю викладу, ґрунтовною фаховою змістовою наповненістю, логічністю і структурною довершеністю, високим рівнем наукової аргументації, чіткою постановкою досліджуваної проблеми і належним рівнем узагальнення та висновків. Переважна більшість цих статей згодом увійшли до наукових посібників та монографій ученого. До низки аналітично-публіцистичних статей останнього періоду, періо-ду незалежної України, належать його публікації «Проблеми викладання української мови як фахової дисципліни у вищій школі» (Івано-Франківськ, 2000 рік) та «Українська мова як фахова дисципліна у вищій школі» (Київ, 2005 рік). Це справді новаторські статті. Вперше у науковому доробку українських мовознавців так гостро було підняте питання функціону-вання української мови у сучасному суспільстві. Вчений наголошував на тому, що словесники покликані не лише давати ґрунтовні знання своїм вихованцям, а й вирішувати важливі соціолінгвістичні завдання.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2011
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 101 (2021 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13.pdf476,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.