Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2123
Title: Витоки та становлення нумізматичної колекції Ніжинської вищої школи (початок 30-х – середина 70-х років ХІХ століття)
Authors: Лейберов, О. О.
Keywords: Ніжинська Вища школа
Ліцей
Issue Date: 2021
Publisher: Видавництво НДУ
Abstract: Стаття присвячена розгляду проблем, що пов’язані з процесами заснува- ння та функціонування мінцкабінету у Ніжинській вищій школі і хронологіч- но охоплює період з початку 30-х до середини 70-х рр. ХІХ століття. На основі нововведених у науковий обіг архівних джерел, що включають доку- менти господарського характеру, щорічні підсумкові звіти, описи, докуме- нти приватного характеру, автор статті зробив спробу проаналізуват- и та по-новому поглянути на проблему. У ході дослідження підтверджено, що нумізматичне зібрання почало формуватися у перші роки існування Гімназії вищих наук, а як окрема установа у складі гімназичної бібліотеки почала функціонувати в останні роки існування Гімназії. Мінцкабінет про- тягом усього часу свого існування перебував у статусі не самостійної установи. Він не мав постійного приміщення, окремого штату, на його утримання не виділялись кошти. За весь досліджуваний період зафіксова- ний лише єдиний факт виділення коштів для придбання нових експонатів. Поповнення колекції проходило лише за рахунок дарунків та пожертв з боку меценатів та небайдужих. У статті простежений та досліджений стан наповнення колекції, частково проаналізований її склад. Автор робить висновки, що в силу об’єктивних (хронічна нестача коштів, відсутність зацікавленості з боку керівництва Ліцею, невідповідність профілю навчальної установи потребам кабінету) та суб’єктивних (безініціативність завідувачів кабінетом, їх слабка наукова підготовка, безвідповідальне ставлення до збереження та опису колекції) обставин, мінцкабінет не зміг перетворитись у окрему, самостійну науково-дослід- ну установу. «Нове життя» у процес функціонування мінцкабінету міг внести дарунок нової колекції монет та медалей, що був зроблений почесним попечителем Ліцею Г. О. Кушелєвим-Безбородьком. Однак у силу перерахованих вище причин він так і залишився «мертвим грузом». У роботі звертається увага ще на одну негативну деталь, яка супрово- джувала існування мінцкабінету в означений період. Це відсутність повно- цінного, професійного опису експонатів зібрання. Навіть рідкісні, особливо цінні предмети колекції не пройшли атрибуції (срібляники Володимира Ве- ликого, що були знайдені у Ніжинському скарбі 1852 р.).
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2123
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 102 (2021 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.pdf375,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.