Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2188
Title: Явище однорідності в ідіолекті Івана Багряного
Authors: Вакуленко, Г. М.
Клипа, Н. І.
Keywords: явище однорідності
однорідні члени речення
однорідний компонент
Issue Date: 2021
Publisher: Видавництво НДУ
Abstract: У статті аналізується явище однорідності в художньому мовленні Івана Багряного, розкриваються формально-граматичні та семантико-стиліс- тичні особливості використання однорідних підметів як вагомих елемен- тів для створення портретів, змалювання пейзажів, дій, станів душі героїв. Установлено, що в ідіолекті письменника одними з найбільш продуктивних є ряди однорідних членів речення, виражених іменниками. Окреслено основні функціонально-стильові особливості речень з однорід- ними компонентами, зокрема, з’ясовано специфіку градації та метафори- зації однорідних підметів, використання метонімічних переносів. Дослідже- но способи поєднання однорідних членів речення як важливих засобів художньої інтерпретації ідіолекту Івана Багряного; встановлено продук- тивність сполучникового сурядного зв’язку, зокрема, сполучника і (й), що є репрезентантом єднальних змістових відношень. Виявлено інші семантико-синтаксичні відношення між однорідними компонентами, кількісні характеристики рядів однорідних підметів. Доведено, що конструкції з однорідними членами речення в художньому мовленні Івана Багряного підпорядковані естетичним настановам пись- менника, актуалізують інформацію, увиразнюють напружену, високоху- дожню оповідь, надають їй ознак оригінальності.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2188
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 103 (2021 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.pdf248,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.