Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2303
Title: Етимологічні спостереження професора російської історії Михайла Бережкова
Authors: Кривобок, О. П.
Клипа, Н. І.
Keywords: Михайло Бережков
етимологія
Issue Date: 2021
Publisher: НДУ ім. М. Гоголя
Abstract: Публікацію присвячено філологічним нотаткам та спостереженням Ми- хайла Миколайовича Бережкова (1850–1932). З 1882 по 1904 роки М. М. Бе- режков займав посаду професора російської історії Історико-філологіч- ного інституту князя Безбородька в Ніжині. Щоденникові записи Михайло Миколайович почав вести у період проживання у Санкт-Петербурзі (з 1875 р.) і продовжував їх майже до кінця життя. Записи на тему філології з’являються у щоденнику з 1891 року і потім продовжуються більше 20 років. Професор-історик виявляє широку обізнаність з сучасним йому станом філологічної науки, цікавиться науковими розвідками на цю тему, словниками тощо. Головними чинниками, які, з одного боку, робили мож- ливими філологічні дослідження професора, а з іншого боку, стимулю- вали його науковий інтерес у цій галузі, можна назвати навчання його на історико-філологічному факультеті університету у Санкт-Петербурзі, а також тісне спілкування з викладачами філологічних дисциплін Істо- рико-філологічного інституту князя Безбородька в Ніжині. У поданій статті проаналізовано зміст філологічних спостережень М. М. Бережкова, записаних ним упродовж 1891–1898 років. Зазначені но- татки демонструють широку сферу зацікавлень Михайла Миколайовича в галузі філологічних наук, але переважно стосуються етимології. Най- більша частина спостережень присвячена встановленню міжпредметних та міждисциплінарних зв’язків між історією та філологією. В інших запи- сах професор аналізує проблеми перекладу та вживання іншомовних слів. Наявні у щоденнику фольклорно-етнографічні спостереження відбилися у записах також зацікавлення М. М. Бережкова богослужбовими та біблій- ними текстами православної церкви.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2303
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 104 (2021 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18.pdf872,9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.