Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2367
Title: ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ У СТУДЕНТІВ З КНР У ПЕДАГОГІЧНИХ ВИШАХ УКРАЇНИ
Authors: Козир, А. В.
Кучменко, Е. М.
Keywords: особливості підготовки
виконавська майстерність
методика музичного навчання
Issue Date: 2021
Publisher: Видавництво НДУ
Abstract: У статті розглядається процес формування виконавської майстерності май- бутніх педагогів-музикантів Китаю в процесі фортепіанного навчання та особ- ливості фортепіанного навчання студентів з Китаю в педагогічних університе- тах України. Проблеми міжнаціональної взаємодії народів, що живуть у цивілізаційному прос- торі, завжди були у полі зору не тільки політики, соціології, але й педагогіки (А.Алексєєва, М. Волков, В. Горбунова, Г. Комаров, Л. Майковська та ін.). Зміст державних програм з освіти та просвітницької діяльності як України, так і Китаю спрямований на гармонійний духовний, інтелектуальний, естетичний, творчий розвиток дітей та молоді. Ефективність всебічної реалізації всіх потенціалів особистості зумовлена рівнем кваліфікації фахівців, які здійснюють педагогічні впливи на різних етапах її становлення. Відповідно до вимог сьогодення підго- товка спеціалістів у галузі музичної освіти скеровується у напрямку вдоскона- лення процесу набуття професійних знань, умінь і навичок та здатності застосовувати їх у практичній діяльності із врахуванням особливостей розвитку науково-технічних процесів і їх впливу на смаки і методи реалізації можливостей кожної особистості. Стратегія музичної освіти сучасного Китаю спрямована, з одного боку, на під- тримку національних традицій, а з іншого – на інтеграцію у світовий освітній простір, через культурні взаємовпливи, із збереженням своєї самоідентичності, але із урахуванням новаторських здобутків щодо освітньої складової. У межах реалізації освітньої стратегії щороку до педагогічних вишів України вступає значна кількість китайських студентів, які прагнуть ознайомитися із особливостями педагогічної освіти в Україні та, спираючись і використовуючи її здобутки, отримати відповідний фах згідно до їх здібностей і бажання. У форму- ванні професійної майстерності майбутніх педагогів-музикантів Китаю під час навчання в українських вищих навчальних закладах одним із найважливіших компонентів є фортепіанна підготовка. Виходячи з вищезазначеного, слід підкреслити нагальність та необхідність всебічного вивчення й розв’язання проблеми формування виконавської майстерності у студентів з КНР під час фортепіанного навчання в педагогічних вишах України.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2367
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2021 р., № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdf187,23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.