Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2628
Title: Актуалізація підрядних обставинних конструкцій прислівного типу в художньому мовленні Євгена Гуцала
Authors: Вакуленко, Г. М.
Клипа, Н. І.
Keywords: складнопідрядне речення
підрядна частина прислівного типу
семантико-синтаксичні відношення
Issue Date: 2022
Publisher: НДУ ім. М. Гоголя
Abstract: У статті схарактеризовано структурно-семантичні особливості складно-підрядних речень із підрядними обставинними частинами прислівного типу, що функціонують у малій прозі Євгена Гуцала. Описано семантико-синтаксичні відношення між предикативними частинами та експліцитні сполучні засоби, з’ясовано функційне навантаження аналізованих конст-рукцій у плані художнього вираження авторської думки. Виявлено, що про-дуктивне використання складнопідрядних речень із прислівними обста-винними частинами з просторовою, часовою, способовою, кількісною та порівняльною семантикою в художньому мовленні Є. Гуцала зумовлене авторською комунікативною потребою розгорнути на синтаксичному рівні категорії часу й простору, якості й кількості. У цілому ж складнопід-рядні речення з прислівними підрядними частинами в текстах письмен-ника відбивають загальномовні тенденції в побудові й особливостях функціонування цих структур. Індивідуально-авторська специфіка їх ужи-вання виявляється в комунікативній потребі цих моделей для вираження конкретних семантико-синтаксичних відношень, в особистісних уподо-баннях щодо вибору сполучних засобів, порядку предикативних частин, лексико-семантичного наповнення структур. Важливим чинником актуа-лізації аналізованих речень є стильові ознаки мови письменника: ліризм, реалізм, розмовність, психологізм, що потребує уваги до деталі, зобра-ження особистісних відчуттів та оцінок.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2628
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 106 (2022 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13.pdf764,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.