Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2822
Title: Українське мовознавство в іменах Ніжинської вищої школи
Authors: Бойко, Н. І.
Keywords: українське мовознавство
лінгвістичні студії
кафедра української мови
лінгвостилістика
лінгвістика тексту
українська лінгводидактика
Issue Date: 2022
Abstract: Статтю присвячено історії розвитку українського мовознавства в Ніжинській вищій школі в контексті столітнього функціонування мовознавчої кафедри (1922–2022 рр.), зокрема: кафедри української мови (до 2019 року), кафедри української мови та методики її навчання (2019–2022 рр.), кафедри української мови, методики її навчання та перекладу (від 2022 року), оглядові наукового доробку членів кафедри та їхньої науково-педагогічної діяльності. Виявлено, що науково-педагогічний колектив кафедри української мови упродовж багатьох років спрямовував свої зусилля на розвиток й утвердження української літературної мови, набуття нею державного статусу. З’ясовано, що лінгвістичні студії членів кафедри висвітлюють широкий спектр актуальних питань українського мовознавства. Домінувальна роль належить науковим працям членів кафедри, присвяченим актуальним проблемам українського мовознавства та української лінгво-дидактики. Ключові позиції посідають студії про українську мову – її державний статус, системну організацію, сучасний стан розвитку, походження та історію, структуру, функціонування, її діалекти, мовну культуру, мову і політику, міжмовні контакти, взаємозв’язки з іншими мовами, історію її досліджень та ін. Виявлено, що найбільшу увагу члени кафедри в останні десятиріччя зосереджували на вивченні українського мовознавства в аспекті лінгвістики тексту, лінгвостилістичних підходів до системних описів різнорівневих мовних одиниць, використовуваних у різночасових і різножанрових творах українських письменників, найчастіше тих, чия життєва або творча біографія пов’язана з Поліссям, із Чернігівщиною. Значний відсоток наукових праць з українського мовознавства члени кафедри опублікували в часописі «Література та культура Полісся».
Description: The article is devoted to the history of the development of Ukrainian linguistics at Nizhyn University in the context of the century – old functioning of the linguistics department (1922–2022), in particular: the Ukrainian language department (until 2019), the Ukrainian language department and its teaching methods (2019–2022), Department of the Ukrainian language, methods of its teaching and translation (from 2022), reviews of the scientific work of the members of the department and their scientific and pedagogical activities. It was revealed that the scientific and pedagogical team of the Ukrainian language department for many years directed its efforts to the development and establishment of the Ukrainian literary language, its acquisition of state status. It was found that the linguistic studies of the members of the department cover a wide range of topical issues of Ukrainian linguistics. The dominant role belongs to the scientific works of the members of the department, dedicated to the current problems of Ukrainian linguistics and Ukrainian linguistic didactics. Key positions are occupied by studies on the Ukrainian language – its state status, system organization, current state of development, origin and history, structure, functioning, its dialects, language culture, language and politics, interlingual contacts, relationships with other languages, history of its research etc. It was found that the members of the department in recent decades focused the greatest attention on the study of Ukrainian linguistics in the aspect of text linguistics, linguistic stylistic approaches to systematic descriptions of language units of different levels used in the works of Ukrainian writers of different times and genres, most often those whose life or creative biography is connected with Polissia, with Chernihiv Oblast. Members of the department published a significant percentage of scientific works on Ukrainian linguistics in the journal «Literature and Culture of Polissia».
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2822
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 107 (2022 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ПОЛІССЯ_107 МАКЕТ-59-83.pdf1,05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.