Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2846
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЧерненко, Т. В.-
dc.date.accessioned2023-04-19T10:49:48Z-
dc.date.available2023-04-19T10:49:48Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.udc37.014.3.09(092)-
dc.identifier.urihttp://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2846-
dc.descriptionThe presented article analyzes the scientific and pedagogical ideas of Academician Ivan Zyazyun, which were reflected in the conceptual provisions of the "New Ukrainian School" (NUS). Analyzing the scientific works of the scientist, we came to the conclusion that a significant number of his pedagogical ideas form the basis of the conceptual provisions of the NUS and had an impact on educational changes in Ukraine. The problem mentioned by us is insufficiently covered in scientific sources and needs careful research. The scientific novelty consists in revealing the common ground between the teacher’s ideas and the conceptual provisions of the "New Ukrainian School" reform. Attention is focused on ideas that we think are important. Among the main competencies is fluency in the state language, cultural competence, mathematical competence, competence in the field of natural sciences, engineering and technology, information and communication competence, lifelong learning, civic and social competencies, entrepreneurship, and financial literacy. The study presents examples of the teacher’s ideas reflected in the competencies of the NUS reform. It was found that among the many scientific works and research of domestic scientists, which became the basis of the educational reform "New Ukrainian School" and are implemented in modern educational institutions, an important place belongs to the pedagogical ideas of Ivan Zyazyun. The scholar’s pedagogical heritage is permeated with the ideas of the competence approach in education. His scientific theoretical and practical developments meet the requirements of today and the conceptual foundations of the NUS. The scientist argues their relevance both from a pedagogical and aesthetic, psychological, philosophical, and economic point of view. The new challenges of the state-building processes in Ukraine require a meaningful renewal of the education system as a leading factor in the development of society and man, its further improvement, successful life activities, and undisputed provision of access to quality education. We see the prospect of future research in the study of Ivan Zyazyun’s pedagogical ideas in the direction of organizing the education of children with special educational needs.uk_UA
dc.description.abstractУ поданій статті проаналізовано науково-педагогічні ідеї академіка Івана Зязюна, що знайшли відображення у концептуальних положеннях «Нової української школи». Акцентовано увагу на тих, які на нашу думку, зважаючи на сучасні освітні виклики, є важливими. Серед основних компетентностей виділено: вільне володіння державною мовою, культурна компетентність, математична компетентність, компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, інформаційно-комунікаційна компетентність, навчання впродовж життя, громадянські та соціальні компетентності, підприємливість та фінансова грамотність. У дослідженні представлено приклади ідей педагога, що відображені у компетентностях реформи «Нова українська школа». Наголошуємо, що педагогічна спадщина вченого пронизана ідеями компетентнісного підходу в освіті. Його наукові теоретичні і практичні доробки відпові дають вимогам сьогодення й концептуальним засадами НУШ. Учений аргументує їх актуальність як з педагогічної, так і з естетичної, психологічної, філософської та економічної точки зору. Зазначена нами проблема висвітлена у наукових джерелах недостатньо і потребує ретельного дослідження. Наукова новизна полягає у розкритті спільного між ідеями педагога та концептуальними положеннями реформи «Нова українська школа», що має гарантувати рівний доступ до якісної освіти дітей різних категорій. Науковий інтерес викликає вчення академіка про посилення уваги до забезпечення рівних прав для навчання дітей з різними можливостями у розвитку, інших культур, цінностей, вірувань. Науковець акцентує на необхідності приймати відмінності учнів та їхніх потреб, толерантності. На нашу думку, такі якості потрібні у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. Під час активного запровадження інклюзивної форми навчання та особливої уваги до реформування освіти дітей з особливими освітніми потребами, що передбачає «Нова українська школа», цей напрям педагогічної спадщини потрібно ретельно досліджувати. Отож перспективу майбутніх досліджень вбачаємо у вивченні педагогічних ідей Івана Зязюна у напрямку організації освіти дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з порушеннями функцій опорно-рухового апарату. З’ясовано, що серед багатьох наукових праць, досліджень вітчизняних вчених, що стали основою освітньої реформи «Нова українська школа» та упроваджуються у сучасних закладах освіти, важливе місце належить педагогічним ідеям Івана Зязюна.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectпедагогічні ідеї Івана Зязюнаuk_UA
dc.subjectдіти з особливими освітніми потребамиuk_UA
dc.subjectреформа «Нова українська школа»uk_UA
dc.subjectзагальна середня освітаuk_UA
dc.subjectкомпетентності в освітньому процесіuk_UA
dc.subjectпедагогіка Добраuk_UA
dc.titleВТІЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ ІВАНА ЗЯЗЮНА У КОНЦЕПЦІЇ РЕФОРМИ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА»uk_UA
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2022 р., № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
макет_НЗ_№4_2022-46-54.pdf261,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.