Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3028
Назва: ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК STEM-НАВИЧОК У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ
Автори: Бугаєць, Н. О.
Бобро, А. А.
Чабала, Т. М.
Ключові слова: компетентності
інтердисциплінарне навчання
STEM-навички
STEM-навчання
STEM-освіта
компетентнісний підхід
Дата публікації: 2023
Видавець: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя
Короткий огляд (реферат): У статті розглядається актуальна проблема формування і розвитку STEM- навичок учнів у процесі навчання інформатики. Автори наголошують на те, що питання впровадження STEM-навчання в освітню діяльність і розвиток STEM- навичок є важливим для успішного навчання учнів, їх майбутньої професійної діяльності та самореалізації. STEM-навчання розглядається як однин із шляхів упровадження компетентнісного підходу в навчанні, метою якого і є комплексне формування ключових, предметних і соціально-особистісних компетентностей учнів, які створюють передумови для успішної діяльності, розв язування теоре- тичних і практичних задач у конкретних життєвих ситуаціях, що добре узго- джується з концепцією нової української школи. На основі аналізу наукових літературних джерел визначені основні завдання STEM-навчання на кожному етапі освітньої діяльності в системі загальної серед- ньої освіти, сформульовано основні категорії навичок STEM, до яких відносяться компетентності в науці та техніці, уміння розв язувати прикладні задачі та проблеми з використанням наукового, інженерного підходів, навички проєктуван- ня та дизайну, навички інноваційної діяльності, навички виявлення релевантності між наукою, технологіями, математикою, інженерією, їх взаємозв язок з іншими предметами та реальним життям, математичні компетентності, навички критичного, творчого, алгоритмічного мислення, компетентності з комп ютер- них наук, цифрові навички, навички опрацювання і аналізу даних, їх візуалізації, соціальні компетентності, навички співробітництва, спілкування, лідерські навички. Методика формування і розвитку STEM-навичок розглядаються на прикладах уроків з інформатики, що присвячені темам моделювання, кодування даних та дизайну. На уроці вчитель ставить за мету залучити учнів до різностороннього дослідження, вивчення проблемного питання, використання власного досвіду і знань з інших предметів. Учні на заняттях розв язують проблемне питання за допомогою використання цифрових ресурсів, здійснення пошуку, аналізу, оціню- вання, математичних розрахунків, експериментування, креативності, дизайну, використання засобів проєктування і програмування, презентації результатів. Робота на STEM-уроці виконується спільно в міні-групах, у процесі спілкування і взаємодії з однокласниками.
Опис: The article deals with the actual problem of formation and development of students STEM skills in the process of learning computer science. The authors emphasize that the issue of the introduction of STEM education into educational activities and the development of STEM skills is important for the successful education of students, their future professional activities and self-realization. STEM education is considered as one of the ways of implementing the competence approach in education, the purpose of which is the comprehensive formation of key, subject-related and social-personal competences of students, which create prerequisites for successful activities, solving theoretical and practical problems in real life situations, which agrees well with the concept of the new Ukrainian school. Based on the analysis of scientific literary sources, the main tasks of STEM education at each stage of educational activity in the system of general secondary education are defined, the main categories of STEM skills are formulated, which include competence in science and technology, the ability to solve applied problems and problems using scientific, engineering approaches, projecting and design skills, innovative activity skills, skills to identify relevance between science, technology, mathematics, engineering, their relationship with other subjects and real life, mathematical competences, critical, creative, algorithmic thinking skills, computer sciences skills, digital skills, data processing and analysis skills, their visualization, social competences, cooperation skills, communication, leadership skills. The method of formation and development of STEM-skills is considered by the examples of informatics lessons devoted to the topics of modeling, data coding and design. In the lesson, the teacher aims to involve students in multifaceted research, studying a problematic issue, using their own experience and knowledge from other subjects. In classes, students solve problems using digital resources, search, analysis, evaluation, mathematical calculations, experimentation, creativity, design, use of design and programming tools, presentation of results. Work in the STEM lesson is done jointly in mini-groups, in the process of communication and interaction with classmates.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3028
Розташовується у зібраннях:Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки». 2023, № 2.

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
макет_НЗ_№2_2023-37-46.pdf784,05 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.