Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/475
Title: Революция 1917 года и гражданская война в топонимике Харькова
Authors: Дьякова, Е. В.
Keywords: Харків
Революція 1917 року
громадянська війна
revolution of 1917
civil war
denomination
Issue Date: 2017
Publisher: Видавництво НДУ ім.М. В. Гоголя
Abstract: У статті розглядаються назви харківських урбанонімів, присвяче- них Революції 1917 року та громадянській війні. Авторка виділила основні топонімічні категорії міської дорожньо-вуличної мережі, адміністративних районів, селищ, що відображають дану тематик- у, та прослідкувала зміни деяких урбанонімів. Революція 1917 року та громадянська війна яскраво відображені у топоніміці Харкова - першій столиц України. Згідно з загальноприйнятою класифікацією географічних назв, топоніми, пов'язані з 1917-1922 рр., можна поділити на ойконімічні, гідронімічні, меморіальні, фалеронімічні, на честь військових підрозділів й антропонімічні. Сьогодні назвати точну кількість топонімічних об'єктів з тематики, присвяченої Революції 1917 року та громадянській війні, дуже важко, бо назви змінювались або ліквідовувались. Незважаючи на перейменування 2015-2016 рр., пов'язані з декомунізацією ойконімічні та гідронімічні номінації залишались на карті міста. Інші урбаноніми були замінені. Частково були перейменовані меморіальні топоніми. Повністю змінені антропонімічні назви. Аналіз урбанімічних номінацій показав, що топонімічна палітра Харкова з даної тематики значно зменшилась і змінилась, але не зникла, і більшовицька тематика була замінена на українську та білогвардійську.
Description: The article deals with the names of Kharkov urbanists devoted to the revolution of 1917 and the civil war. The author identified the main toponymic categories of urban road-street network, administrative districts, villages reflecting this subject, and followed changes in some urban areas. The Revolution of 1917 and the Civil War are clearly reflected in the toponymy of Kharkov, the first capital of Ukraine. According to the generally accepted classification of geographical names, the toponyms associated with 1917-1922 can be divided into oikonimic, hydronimic, memorial, fareronimic, in honor of military units and anthroponomical. Today, the exact number of toponymic objects on topics devoted to the revolution of 1917 and the civil war is very difficult, because the names have been changed or liquidated. Despite the renaming of 2015-2016, associated with de-communization, oikonimic and hydrodynamic nominations remained on the city map. Other towns were replaced. In part, renamed place names were renamed. Fully changed anthroponymic names. The analysis of urban nominations showed that the toponymic palette of Kharkov on this subject significantly decreased and changed, but did not disappear, and the Bolshevik themes were replaced in Ukrainian and in the White Guard.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/475
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 87 (2017 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.pdf149,85 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.