Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/649
Title: ВИКОРИСТАННЯ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Authors: Аніщук, Антоніна Миколаївна
Keywords: професійна компетентність
особистісно-діяльнісний підхід
свідомість
співбуття
саморозвиток
технологія моделюючого навчання
Issue Date: 2017
Publisher: НДУ ім. М.Гоголя
Citation: Наукові записки. Серія «Психолого – педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя / за заг ред. Проф. Є.І.Коваленко. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2017. №3. 313 с. - С.17-22.
Series/Report no.: "Наукові видання Ніжинської вищої школи";
Abstract: У статті обґрунтовано проблему діяльнісного підходу в підготовці фахівців дошкільної освіти, готових до роботи у конкурентних умовах на ринку праці. Охарактеризовано поняття "професійна компетентність", "діяльнісний підхід", "особистісно-діяльнісний підхід", виділено професійні компетенції вихователя дошкільного навчального закладу, визначені Галузевим стандартом вищої освіти. Виділено ознаки, що відображають професійну компетентність сучас¬ного фахівця дошкільної освіти, особистісні якості майбутнього педагога, його готовність до роботи з дітьми шляхом упровадження інноваційних технологій. Представлено аналіз низки праць вітчизняних науковців, в яких розкрито різні аспекти підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти. Виділено основні компоненти професійної компетентності вихователя. Розкрито основну ідею діяльнісного підходу у навчанні студентів, технологію моделюючого навчання, можливості використання символічної наочності, поданої у вигляді схем, таблиць, моделей, матриць, діаграм і графіків, у процесі подання й подальшого опрацювання конкретної інформації. З метою розвитку критичного мислення у студентів проаналізовано методику використання кейс-технології навчання, яка вдало об’єднує навчальну, аналі¬тичну і виховну діяльність, що, безумовно, є діяльним і ефективним у реалізації сучасних завдань системи освіти. Виділено суть методу, що полягає у викори¬станні конкретних випадків для спільного аналізу, обговорення або вироблення рішень студентами з певного розділу навчальної дисципліни; етапи проведення занять із застосуванням кейс-методу. Сформульовано загальні висновки щодо застосування діяльнісного підходу до формування професійної компетентності майбутніх педагогів дошкільної освіти.
Description: The article deals with the problem of the activity approach in training of preschool education specialists, who are ready to work in competitive conditions in the labor market. The concepts of "professional competence", "activity approach", "personality- activity approach” are characterized, professional competences of the teacher of pre¬school educational institutions, defined by the State standards of higher education, are determined. Characteristics reflecting the professional competence of a modem specialist in preschool education, personal qualities of the future teacher, his readiness to work with children through the introduction of innovative technologies are highlighted. The analysis of a number of works of national scientists is presented, in which various aspects of preparation of future specialists of pre-school education are revealed. The basic components of the professional competence of the educator are highlighted. The main idea of the activity approach in student training, the technology of modeling teaching, the possibility of using symbolic visibility, presented in the form of schemes, tables, models, matrices, charts and graphs, in the process of submissbn and further processing of specific information are revealed. In order to develop students' critical thinking, the methodology of using Case Study Technology is successfully analyzed. This Technology effectively integrates educational, analytical and educational activities, which are definitely active and effective in implementing the modem tasks of the education system. The essence of the method, which consists in using specific cases for the pint analysis, discussion or elaboration of decisbns by students from a certain section of the discipline, and stages of conducting classes using the case-method are singled out. The general conclusions about application of the activity approach to formatbn of professional competence of future teachers of preschool education are formulated.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/649
Appears in Collections:ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА МИСТЕЦТВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Використання діяльнісного підходу.docx68,06 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.