Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1103
Title: ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
Authors: Дворник, Ю. Ф.
Keywords: вчитель музичного мистецтва
фахова підготовка
сучасний освітній простір
інформаційні технології
Issue Date: 2017
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: Стаття присвячена розгляду питань фахової підготовки студентів мистець-ких факультетів. Зазначається, що в умовах інформатизації суспільства актуалізувалися числен-ні проблеми, серед яких виокремлюються такі, як необхідність набуття майбутніми вчителями музичного мистецтва вмінь активного застосування комп’ютерних технологій у музично-творчій і навчальній діяльності. Вказується на необхідність подальших досліджень, що стосуються питань теорії і прак-тики комп’ютерної освіти, організації і модернізації навчально-виховного проце-су з використанням інформаційних технологій. Висвітлюються питання впливу науково-технічного прогресу на сучасне освіт-нє середовище. Наголошується на необхідності формування інформаційної культури вчителя. Розкривається роль комп’ютерних технологій як засобу формування його професійних якостей. Йдеться про те, що майбутній вчитель має навчитися користуватися інформаційними технологіями та навчатися з допомогою цих технологій. Серед основних напрямків використання цих технологій розглядаються такі, як навчання технологіям, що передбачають використання комп’ютера; навчання спеціалізованим технологіям; вивчення інформатики як науки; використання комп’ютера як технічного засобу при вивченні основ наук у школі та фахових дисциплін у вищих навчальних закладах. У якості самостійної проблеми актуалізується питання оволодіння спеціаль-ними вміннями спілкування і діяльності в сучасному освітньо-інформаційному середовищі. Визначаються навчальні предмети, при вивченні яких, застосу-вання інформаційних технологій може підвищити ефективність підготовки фахівців.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1103
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2017 р., № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25.pdf387,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.