Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1246
Title: ПРОПЕДЕВТИКА ТИПОВИХ ПОМИЛОК У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВОКАЛУ
Authors: Сяохан, Ян
Keywords: викладач вокалу
пропедевтична компетентність
попередження педагогічних помилок
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя
Abstract: У статті розглядається питання підвищення ефективності вокальної підго- товки майбутніх учителів музичного мистецтва на засадах формування у них пропедевтичної компетентності. Мета статті – обґрунтування методики формування пропедевтичної компе- тентності майбутніх викладачів вокалу у системі музично-педагогічної освіти. Визначено сутність поняття "пропедевтична компетентність". Пропоновано класифікацію типових помилок майбутнього фахівця за ознаками, пов’язаними з виявленням стратегічного, тактичного та операційно-практичного рівнів їх прояву. До типових помилок на стратегічному рівні віднесено надання переваги завданням технологічно-фонаційного характеру розвитку художньо-виконав- ських та інтерпретаційних навичок над втіленням художньо-образного змісту творів. До помилок на тактичному рівні віднесено недоліки у плануванні навчального процесу, забезпеченні міжпредметної та внутрішньопредметної координації змісту освіти, формуванню навичок самостійної та творчої діяльності студентів. Недоліки операційно-практичного рівня характеризу- ються обмеженістю і неадекватністю методів вокально-фонаційного та художньо-виконавського розвитку майбутніх учителів музичного мистецтва. Визначено структуру пропедевтичної компетентності викладача вокалу в єдності складників: професійної (музичної та методичної) ерудованості діагнос- тично-моніторингового; прогностично-проективного; рефлексивно-оцінного; коригувально-творчого компонентів. Схарактеризовано типові недоліки в педагогічній діяльності викладачів-початківців за зазначеними рівнями. Пред- ставлено методи формування пропедевтичної компетентності майбутніх викладачів вокалу за означеними рівнями їх прояву. Серед них – методи переконання, проектний метод, організація диспутів, творчих змагань, тренін- гів для оволодіння техніками діагностики, моніторингу, самомоніторингу та удосконалення педагогічної рефлексії, стимуляції самостійності й пошуково- творчої активності студентів, налагодження внутрішньопредметних та міжпредметних зв’язків, змагання на прояв самостійності й творчої активності студентів.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1246
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2019 р., № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19.pdf176,26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.