Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1250
Title: МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
Authors: Ашихміна, Н. В.
Keywords: майбутні вчителі музичного мистецтва
компетентнісний підхід
ключові компетенції
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя
Abstract: У статті розглянуто проблему формування фахової компетентності студен- тів мистецько-педагогічних вишів. Уточнено ключові компетенції майбутніх учителів музичного мистецтва. Під фаховою компетентністю майбутнього вчителя музичного мистецтва розуміється освоєна студентом система фахових знань, умінь, здібностей, цінностей та особистісних якостей, яка відповідає вимогам фахової підготовки в межах мистецько-педагогічного вишу і забезпечує компетентне виконання фахової діяльності. Структурними компо- нентами досліджуваного феномена є: мотиваційно-ціннісний, фахово-когнітив- ний, фахово-діяльнісний і рефлексивно-творчий. На думку автора, формування досліджуваного феномена – це цілеспрямований поетапний безперервний процес прогресивного особистісного удосконалення й перетворення студентів, що відповідає вимогам музично-педагогічної фахової діяльності. Основою методики є такі педагогічні принципи, як-от: систематичності і послідовності, доступності, фахової доцільності, мотивації, міжособистісної взаємодії та діалогового спілкування суб’єктів художньо-освітнього процесу. Реалізація мети методики забезпечується певними педагогічними умовами: створення фахово-зорієнтованого середовища; актуалізація цінності фахового розвитку; залучення майбутніх учителів музики до самоорганізації фахового навчання, самоосвіти і самовдосконалення; організація зовнішніх викладацьких впливів, які активізують особистісні фахово-прогресивні зміни студентів. У процесі формування фахової компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва виокремлено етапи, зокрема такі, як-от: теоретико-адаптаційний, фахово-діяльнісний, фахово-творчий і фахово-дослідний. На кожному етапі запропоновано використовувати певні форми і методи з метою формування досліджуваного феномена.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1250
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2019 р., № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15.pdf213,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.