Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1252
Title: ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ
Authors: Цзянань, Чжан
Keywords: світоглядна культура
вчитель музики
педагогічні умови
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя
Abstract: У статті пропонуються педагогічні умови, які дозволяють найбільш ефек- тивно, цілеспрямовано формувати світоглядну культуру майбутнього вчителя музики. Необхідність їх застосування в навчальному процесі оновленої школи обумовлена сучасними вимогами до діяльності вчителя, який має виступати активним суб’єктом навчального процесу. На основі системного аналізу наукової літератури визначено, що особливої уваги вимагає формування світоглядної культури вчителя музики, оскільки вона набуває особливої значущості в його професійній діяльності. Наявність такої культури допомагає розкрити перед учнями глибокий гуманістичний зміст, визначити найважливіші думки і погляди, закладені в творах мистецтва. Розробка педагогічних умов як основного складника методики формування світоглядної культури студентів ґрунтувалася на поліхудожньому, дискур- сивно-інтерпретаційному і гуманно-естетичному підходах, оскільки саме вони найбільше сприяють формуванню світоглядної культури студентів в умовах фахової підготовки. Відповідно були визначені такі педагогічні умови: 1) забез- печення фонду музично-естетичних знань майбутнього вчителя музики; 2) аксіологічна спрямованість світоглядних переконань як особистісних яко- стей; 3) установка на екстраполяцію світоглядних уявлень у процес музично- педагогічної діяльності. Застосування кожної педагогічної умови супроводжувалося використанням пізнавально-пошукових, наочно-текстологічних, аналітико-смислових методів, а також методів порівняння і зіставлення, рефлексивного кола, спільного комен- тування мистецьких явищ, стимулювання навчально-пізнавальної діяльності, мікро-викладання і рольового тренінгу. Завдяки застосованим педагогічним умовам і відповідним методам навчання студенти навчилися висловлювати власну світоглядну позицію, пов’язану з умінням знаходити й обґрунтовувати професійні проблеми, бачити їх значущість та співзвучність концептуальним позиціям педагогіки мистецтва.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1252
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2019 р., № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13.pdf188,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.