Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1258
Title: ДІАГНОСТИКА РІВНЯ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ КИТАЙСЬКИХ СТУДЕНТІВ МАГІСТРАТУРИ ДО ВОКАЛЬНО-ВИКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Authors: Ян, Мен
Keywords: іноземні студенти магістратури
підготовка до викладання вокалу
методика діагностики
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя
Abstract: У статті розглянуто проблему підвищення якості підготовки китайських студентів до викладання вокалу в педагогічних закладах вищої освіти України. Зазначене питання розглядається на прикладі досвіду підготовки китайських студентів магістратури в Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського. Визначено структуру досліджуваного феномену в єдності адаптаційного, виконавського, методичного, фахово-практичного компонентів, сформованість яких має забезпечити успішність вокально-викладацької діяльності майбутніх фахівців. Представлено методи діагностики досліджуваного феномену – спостереження, бесіди-інтерв’ю, творчих завдань та оцінювання якості їх виконання незалеж- ними експертами, анкетування, тестування, узагальнення й порівняльний аналіз отриманих даних; інтерпретовано отримані результати. Обґрунтовано критерії та показники оцінювання рівня підготовленості китай- ських студентів до викладання вокалу, а саме – особистісно-мобілізаційний критерій, який досліджувався за показниками психологічного стану студента – міри його тривожності, впевненості та ініціативності; комунікативної активності; мовленнєвої адаптованості; фонаційно-інтерпретаційний критерій з показниками – досконалість техніки вокального інтонування; здатність до самостійного опанування музично-поетичного тексту вокального твору; адекватно-стильова інтерпретація; фахово-гностичний критерій, досліджу- ваний за показниками музично-мистецької, психолого-педагогічної та методич- ної ерудованості; результативно-творчий критерій з показниками – володіння методами діагностики та самодіагностики якості вокально-виконавської діяльності; здатність формувати в учнів з педагогічної практики фонаційно- вокальні навички; здатність готувати учнів до втілення художньо-образного змісту вокальних творів. Схарактеризовано три рівні підготовленості китайських студентів до викла- дання вокалу: високий, задовільний і незадовільний. Встановлено, що підготов- леність більшості китайських студентів до вокально-викладацької діяльності потребує вдосконалення на засадах спеціально розробленої методики.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1258
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2019 р., № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.pdf206,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.