Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1292
Title: ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ
Authors: Кірдан, О. П.
Keywords: галузь знань
спеціальність
зміст освіти
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: У статті обґрунтовано організаційно-методичні основи професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти, які передбачають сукуп- ність взаємопов’язаних і взаємозумовлених нормативно-правових, організаційно- методичних та процесуальних кроків реалізації неперервної освіти та профе- сійного розвитку економіста. Методичним інструментарієм дослідження стали загальнонаукові і конкретно наукові методи: аналіз літератури та нормативних документів; порівняння, класифікація, узагальнення, ретроспективний і порів- няльний аналіз. Проаналізовано та узагальнено положення стандартів вищої економічної освіти в Україні за 1998–2019 рр. Визначено, що організаційно-мето- дичні засади професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперерв- ної освіти України у 1998–2013 рр. ґрунтувалися на принципах професійного розвитку; наступності у вивченні змісту навчальних дисциплін у рамках горизон- тальної та вертикальної структуризації неперервної освіти; предметно- орієнтованого підходу; компетентнісного підходу; систематичності і послідов- ності; зв’язку теорії з практикою; науковості; доступності; єдності навчання, виховання і безперервного особистісного професійного розвитку майбутнього економіста; уніфікації та диференціації.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1292
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2019 р., № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20.pdf240,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.