Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1294
Title: ПЕДАГОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В МІЖНАРОДНИХ ОПЕРАЦІЯХ З ПІДТРИМАННЯ МИРУ І БЕЗПЕКИ
Authors: Гребенюк, Л. В.
Keywords: принципи
готовність
професійна взаємодія
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: У статті висвітлюються педагогічні принципи щодо формування готовності до професійної взаємодії майбутніх офіцерів ЗСУ під час участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки. У сучасній дидактиці військової освіти для іншомовної підготовки ми вважаємо актуальним використання таких загальнодидактичних принципів навчання, як: принцип науковості змісту і методів навчального процесу; принцип система- тичності й послідовності навчання; принцип доступності навчання; принцип свідомого засвоєння знань; принцип активності і самостійності; принцип наочності, єдності конкретного й абстрактного; принцип ґрунтовності; принцип зв'язку навчання з життям та практикою розбудови демократичного суспільства; принцип раціонального поєднання колективних та індивідуальних форм і способів навчальної роботи. Для більш успішного й ефективного формування готовності майбутніх офіцерів ЗСУ до професійної взаємодії у міжнародних операціях були визначені специфічні процесуальні принципи, які відображають сутність іншомовного спілкування військовослужбовця під час участі у міжнародних операціях у сучасних умовах роз- витку військової техніки й озброєння, сучасних умовах ведення бою. До таких принципів належать: принцип спеціалізованості (адресності); принцип різно- направленої ритмічної підготовки; принцип суворої регламентації та часового лімітування професійних дій; принцип додаткового психологічного навантаження на основі основної психофізіологічної напруги; принцип диференціації та оптимі- зації освітнього процесу. Було встановлено, що колективізм та індивідуальний підхід у навчанні – це основа формування готовності майбутніх офіцерів ЗСУ до професійної взаємодії у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у процесі професійної підго- товки у вищих військових навчальних закладах.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1294
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2019 р., № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18.pdf242,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.