Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1596
Title: ДИНАМІКА РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ
Authors: Шмир, М. Ф.
Keywords: навчально-пізнавальна діяльність
розвиток
діяльнісний підхід
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: У статті розглядається навчально-пізнавальна діяльність студентів у процесі навчання іноземної мови. Уточнюються поняття "діяльність" та "пізнавальна діяльність". Діяльність розглядається не просто як активність людини, а як складна дина- мічна система, що має свою структуру, свій розвиток, а пізнавальна діяльність – це свідома діяльність людини, яка складається із чуттєвого сприйняття, теоретичного мислення і практичної діяльності. Підкреслюється, що пізнавальна діяльність ґрунтується на діяльнісній теорії навчання, а методологічною основою її формування і розвитку є діяльнісний підхід. Навчально-пізнавальна діяльність реалізується у процесі формування компе- тенцій, а саме: предметно-змістової, методологічної, ціннісно-мотиваційної, організаційної, практичної, комунікативної, творчої. Названі компетенції прояв- ляються і конкретизуються у професійній компетентності, яка лежить в основі підготовки вчителя іноземної мови. Складовими елементами означеної компетентності є: мотиваційна, мовна, мовленнєва, комунікативна, діяльнісна, лінгвокраїнознавча, соціокультурна та методична. Розкривається взаємозвʼя- зок названих компетенцій. Зосереджується увага на характеристиці пізнавальних умінь, що визначають продуктивність пізнавальної діяльності, являючись одночасно її продуктом. Серед важливих умінь пізнавальної діяльності визначаються: уміння аналізувати і порівнювати, застосовувати індукцію і дедукцію, мисленнєвий (уявний) експери- мент, уміння пояснювати й обґрунтовувати свою точку зору. До важливих умінь належать: уміння абстрагування, синтезування, класифікування та інші. У дослідженні увага приділялася значенню діяльнісного підходу у формуванні пізнавальної діяльності студентів. Для визначення ефективності його впрова- дження визначено рівні розвитку компонентів пізнавальної діяльності. Дослідження показує, що пізнавальна діяльність студентів експериментальних груп знаходиться переважно на евристичному рівні, меншою мірою проявляєть- ся репродуктивний. Наводяться порівняння результатів отриманих під час констатувального і формувального етапів експерименту, що представлено на графіках 1, 2. Результати дослідження переконливо доводять, що ефективному формуванню пізнавальної діяльності значною мірою сприяє застосування діяльнісного підходу у процесі навчання іноземної мови.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1596
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2019 р., № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13.pdf861,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.