Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1735
Title: Фразеологізми-трансформери в заголовках електронних ЗМІ (на матеріалі інтернет-виданння "Український тиждень")
Authors: Красавіна, В. В.
Keywords: засоби масової інформації
заголовок
фразеологічний трансформер
Issue Date: 2020
Publisher: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: Зміни, які відбуваються в суспільно-політичному, економічному, науковому, культурному житті держави, оперативно відображаються в мові елект-ронних засобів масової комунікації. Заголовок – перше й основне джерело інформації для читачів, які проглядають головну сторінку сайта. Він ви-конує щонайменше три головні завдання – максимально стисло передає суть змісту публікації, привертає увагу читача до матеріалу та формує емоційно-оцінне ставлення до тексту. Значний емоційно-експресивний заряд мають заголовки, до яких введені трансформовані фразеологічні одиниці (ФО). Обстеживши заголовкові комплекси інтернет-видання "Український тиждень", відзначаємо як узуаль-ні, так і модифіковані ФО, які виконують виразну стилістично-прагматичну функцію. Найширше представлена структурно-семантична трансфор-мація, що пов’язано із низкою комунікативно-стилістичних ефектів. Автор-ська субституція спрямована на те, щоб оновлену ФО органічно вписати в контекст публікації, прив’язавши до конкретних суспільно-політичних подій, постатей, реалій сучасного життя тощо. Для уточнення й конкретизації ситуації, місця дії, деталізації характеристики особи медійники розширю-ють компонентний склад. Спостерігаємо й скорочення компонентного складу – редукцію окремих складників. Для досягнення мовної економії, лако-нізму, інтелектуалізації, евфемізації заголовка активно використовують фразеологічний натяк, який полягає в розкладанні усталених висловів на окремі складники. Продуктивним прийомом семантичної модифікації є по-двійна актуалізація ФО – поєднання в ній лексичного й фразеологічного значень одночасно. Констатуємо, що фразеологічні трансформери експресивізують заго-ловки, актуалізують додаткове конотативне значення, передають авторське ставлення до інформації та слугують дієвим засобом впливу на сприйняття тексту реципієнтом, водночас вони є маркерами мовних засобів публіцистики конкретної історичної доби.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1735
Appears in Collections:Література та культура Полісся. Випуск 98 (2020 р.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24.pdf476,18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.