Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1903
Title: ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
Authors: Дворник, Ю. Ф.
Keywords: активність
пізнавальна активність
творча активність
урок музичного мистецтва
Issue Date: 2020
Publisher: НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: Стаття присвячена розгляду актуального питання сучасної мистецької педа- гогіки – формування творчої активності. Її мета полягає в психолого-педа- гогічному аналізі проблеми формування творчої активності молодших школярів на уроках музичного мистецтва та висвітленні можливих шляхів її розв’язання. На основі аналізу тлумачень поняття "творча активність" у філософському, психологічному та педагогічному аспектах зроблено його узагальнення. Воно представлене як особистісне утворення, риса, інтегративна якість, що фор- мується в творчій діяльності, реалізується через пізнавальну потребу й інте- рес, виявляється в емоційному піднесенні та творчому підході до розв’язання завдань і виступає як прагнення до самореалізації через розкриття власного творчого потенціалу. В статті наголошується на значному потенціалі музичної освіти взагалі і уроків музичного мистецтва зокрема та розкриваються шляхи формування творчої активності молодших школярів. Акцентується увага на важливості залучення учнів до активної художньо-творчої діяльності, необхідності накопи- чення ними музичного досвіду. Розглядаються педагогічні методи, які забезпечують ефективне формування творчої активності, серед яких комплексний метод активізації музично-творчої діяльності, метод художнього конструювання, активізації попереднього досвіду, залучення до творчого проєктування, проблемні методи, методи смислового бачення, евристичний або частково-пошуковий, метод рефлексії, самоаналізу, самоконтролю та самооцінки, метод художньо-педагогічного спілкування. Наголошується, що процес формування творчої активності має гуртуватися на принципах опори на життєвий та художній досвід, стимулювання внутріш- ньої активності, єдності індивідуального і колективного впливу на учнів, творчої самостійності, мотивації музичної діяльності, інтересу та емоційної захопленості музичною діяльністю.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1903
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2020 р., № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.pdf224,84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.