Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1911
Title: ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
Authors: Цінько, С. В.
Голуб, Н. М.
Keywords: дистанційне навчання
технології дистанційного навчання
методична система застосування технологій дистанційного навчання
Issue Date: 2020
Publisher: НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: На етапі реформування вищої школи постає питання про підготовку майбут-нього вчителя-філолога в умовах дистанційного навчання, яке можна інтерпре-тувати як своєрідний етап еволюції системи освіти від звичної для викладачів аудиторії до віртуальної. У статті розкрито актуальну проблему професійної та практичної підготовки майбутніх учителів-філологів за допомогою технологій дистанційного навчан-ня, окреслено шляхи формування інформаційної та методичної компетентнос-тей. Здійснено аналіз різних наукових психолого-педагогічних підходів до тракту-вання терміна "дистанційне навчання" як важливого й необхідного підґрунтя розробки методики дистанційного навчання студентів-філологів. Окреслено шляхи реалізації дистанційної освіти у викладанні лінгводидактики. Акцентовано на ролі сучасних інформаційних технологій (супутникових зв’язків, комп’ютерних телекомунікацій, національного й кабельного телебачення, мультимедіа, навчальних систем тощо) в реалізації дистанційної освіти. В основі пропонованої методики лежить застосування різних платформ (Google Class, Google Meet, Zoom, Office 365, електронний журнал) та сервісів у навчанні студентів-філологів. У розробці методичного наповнення предмета враховано педагогічні та інформаційні технології, що слугують засобом формування про-фесійних компетентностей майбутніх учителів української мови та літератури. У статті наведено приклади розміщення методичних матеріалів на освітніх платформах, акцентовано на різновидах тестових завдань різних типів та особливостях їх використання з метою організації самоконтролю, підсумкового та проміжного видів контролю знань із методики навчання української мови.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1911
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2020 р., № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17.pdf569,91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.