Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1916
Title: ВИХОВАННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ОСНОВ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ
Authors: Пісоцький, О. П.
Пісоцька, Л. М.
Keywords: моральне виховання
моральність
моральні якості
Issue Date: 2020
Publisher: НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: У статті розглядається проблема виховання у дітей дошкільного віку мораль-ної культури, яка вважається основною метою морального виховання дошкіль-ників. Автори аналізують основні підходи провідних науковців щодо визначення сутності феномену, розглядають головні тенденції у визначенні змісту морального виховання у період дошкільного дитинства. У статті акцентуєть-ся увага на ролі вихователя, як кваліфікованого і значущого дорослого, у формуванні моральної культури дошкільника. Автори дійшли висновку, що моральна культура дитини старшого дошкільного віку вважається на сучасному етапі значущим особистісним надбанням, що має компонентний склад і складається з особистісного та поведінкового компо-нентів. Основу особистісного пласту становлять потреби, мотиви, морально-етичні цінності, гуманні почуття, духовність. Доповнюють цей компонент також і властивості характеру, серед яких найбільш важливими є доброзич-ливість, повага до старших, чесність, доброта, толерантність, емпатія. Поведінковий пласт моральної культури дошкільників проявляється у дитячих висловлюваннях з приводу морально-етичних норм і правил, у ситуаціях пов’я-заних з моральним вибором, у поведінці та вчинках, які відповідають прийнятим у соціумі моральним нормам і цінностям. Наголошується на значенні і ролі загальнолюдських цінностей, які вважаються основою моральної зрілості дитини старшого дошкільного віку.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1916
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2020 р., № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12.pdf384,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.