Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1983
Title: ПРОЄКТИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА
Authors: Голуб, Н. М.
Keywords: дистанційне навчання
інформаційна компетентність
професійна компетентність
Issue Date: 2020
Publisher: Видавництво НДУ
Abstract: Сучасний етап розвитку інформаційного суспільства вимагає нових підходів до підготовки вчителів загальноосвітньої школи, здатних адаптуватися до змін, що відбуваються в системі шкільної освіти, які володіють фаховими знаннями, інноваційними технологіями та здатністю використовувати їх у майбутній професійній діяльності. У статті розкрито проблему формування інформаційної компетентності майбутнього вчителя-філолога шляхом використання проєктних технологій в умовах дистанційного навчання. Чітко окреслено проблему вироблення інформаційної компетентності та її роль у підготовці майбутніх учителів-філологів на засадах компетентнісного навчання. Здійснено аналіз різних наукових підходів до визначення поняття "інформаційна компетентність", його складників, виділено групи інформаційних умінь і навичок, які сприяють формуванню здатності усвідомлювати потребу в інформації, виявляти та відновлювати втрачену інформацію, розробляти стратегії її по- шуку, добору, порівняння, оцінки, систематизації, творчої обробки та відтво- рення тощо. Автори статті роблять акцент на впровадженні проєктних технологій в умовах дистанційного навчання студентів-філологів. У зв’язку з цим основну увагу приділено визначенню змісту методу проєктів, різних підходів до класи- фікації проєктів у педагогіці та лінгводидактиці. У статті розкрито методику роботи над різними типами проєктів (дослід- ницьким, творчим, рольовим, прикладним тощо), які можна реалізувати на заняттях із лінгводидактики у вищій школі, подано теми проєктів, які слугують засобом формування інформаційної компетентності, на конкретних прикладах представлено етапи роботи над різними видами проєктів.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1983
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2020 р., № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdf244,72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.