Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2063
Title: ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ З АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Authors: Ковальова, В. В.
Keywords: правова культура
майбутні менеджери з адміністративної діяльності
професійна характеристика майбутніх менеджерів з адміністра- тивної діяльності
Issue Date: 2021
Publisher: Видавництво НДУ
Abstract: У статті розглянуто професійну характеристику майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності та розкрито можливості навчальних дисциплін у контексті проблеми формування правової культури майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності. Аналіз наукової, нормативної та навчальної літе- ратури дозволяє констатувати, що реалізація правової освіти у ЗВО перед- бачає створення відповідних умов у процесі вивчення правових дисциплін, які мають забезпечувати розвиток особистості майбутнього фахівця, передусім правовий, його творчу самореалізацію як свідомого громадянина України, а також сприяє формуванню високого рівня правової культури, що дозволить йому ефективно розв’язувати правові ситуації в обраній галузі професійної діяльності. Значні можливості для формування правової культури майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» мають навчальні дисципліни («Еко- номічний аналіз підприємства», «Економічна теорія», «Методи розробки та прийняття управлінських рішень», «Менеджмент. Теорія та історія менедж- менту», «Менеджмент якості», «Бухгалтерський та управлінський облік»), у яких пропонується розглянути питання щодо свободи особистості, волі та соціальних регуляторів взаємин у суспільстві, відносини особистості і держави, правове регулювання відносин з громадянами тощо. Проведене дослідження не вичерпує багатогранності теоретичних і практичних пошуків розв’язання проблем. Перспективним вважаємо вивчення стану сформованості правової культури в майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2063
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2021 р., № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17.pdf181,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.