Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2075
Title: РОЗВИТОК САМОРЕГУЛЯЦІЇ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЯК УМОВА УМІННЯ ДОЛАТИ НЕГАТИВНІ ЕМОЦІЇ
Authors: Бобро, Л. В.
Keywords: саморегуляція
самоконтроль
уміння долати негативні емоції
Issue Date: 2021
Publisher: Видавництво НДУ
Abstract: У статті піднімається надзвичайно актуальна проблема, яка пов’язана із роз- витком саморегуляції у дітей старшого дошкільного віку як основна умова уміння долати власні негативні емоційні прояви. Обґрунтовано актуальність вказаної проблеми дослідження. З’ясовано, що сучасні умови життя, які характе- ризуються швидким темпом соціальних, освітніх, наукових, економічних та політичних змін, згубно впливають на розвиток особистості дитини дошкіль- ного віку. Саме із періоду дошкільного дитинства варто розвивати саморегу- ляцію власних емоцій та поведінки. У межах розгляду даної проблематики було проаналізовано джерела психолого-педагогічної літератури різних науковців: педагогів та психологів. На основі аналізу наукової літератури було розглянуто різні підходи до визна- чення поняття «саморегуляція» та уточнено зміст досліджуваного явища. З’ясовано, що надійність, продуктивність, успішність та кінцевий результат будь-якого акту довільної активності особистості залежить від рівня доско- налості розвитку процесів саморегуляції. Розглянуто фізіологічну основу появи та розвитку саморегуляції протягом періоду дошкільного дитинства. У ході роботи із теоретичним матеріалом було з’ясовано механізм виникнення вольових або довільних дій, визначено, що вони розвиваються поступово. Також було визначено, що для дітей дошкільного віку притаманний мимовільний тип поведінки, який характеризується імпульсивними діями, неусвідомленими, таки- ми, які не підпорядковані спільній меті. Разом із цим встановлено, що саме даний тип поведінки найчастіше не дозволяє контролювати дошкільникам власні негативні емоції. Визначено, що більшість науковців, які досліджували проблему психологічної готовності до навчання у школі, значну увагу приділяли саме розвитку саморе- гуляції у дітей шести-семи років. Серед передумов, які необхідні для успішного самоконтролю та саморегуляції своїх емоцій, науковці визначають основні: уміння уважно слухати, уміння орієнтуватися на задану систему вимог, уміння свідомо підкоряти власну поведінку правилам, уміння самостійно виконувати необхідне завдання згідно з поданим зразком.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2075
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2021 р., № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.pdf186,29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.