Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2157
Title: ДО ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ХОРЕОГРАФІЧНОГО ПРОЄКТУ В ПРОЦЕСІ БАЛЕТМЕЙСТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ-МАГІСТРІВ
Authors: Пархоменко, О. М.
Keywords: хореографічний проєкт
балетмейстерська підготовка
Issue Date: 2021
Publisher: Видавництво НДУ
Citation: 374.134:792
Abstract: У статті висвітлюється процес балетмейстерської діяльності студентів другого магістерського рівня, з позиції створення навчально-творчого хореогра- фічного проєкту. Здатність застосовувати знання, вміння та навички під час розв’язання означених проблем, схильність до аналізу та самостійного узагаль- нення творчого матеріалу, теми проєкту, готовність до виконання фахових завдань у сфері балетмейстерського мистецтва. Означено мету хореографічного проєкту, аргументовано теоретико-мето- дичну підготовку студентів-магістрів, а також застосування їх під час вирішення конкретних художніх, наукових, організаційних та виконавських завдань від твор- чого задуму до сценічного втілення, спираючись на теоретичний та емпіричний досвід. Хореографічний проєкт зорієнтований на комплекс загальних та фахових компе- тентностей студентів-магістрів у процесі реалізації творчої роботи; форму- вання балетмейстерських умінь; самостійність визначення теми та етапів створення хореографічного проєкту, обґрунтованість системи заходів, обов’яз- кових для рішення теоретичних та практичних завдань; проведення всебічної підготовки творчого проєкту й практичного втілення задуму. Перцепція хореографічного проєкту потребує від майбутнього балетмейстера блискучої художньо-образної будови та правильного відчуття, природності, стильових особливостей і специфіки виконання рухів, національної характерис- тики балетмейстерського твору, який він задумав і відобразив мовою пластики. У формуванні балетмейстерських умінь студентів-магістрантів важлива роль належить компонентам освітньої програми, які створюють фундаментальну базу для самостійної діяльності студентів. Вона дозволяє оволодіти інструмен- тарієм для подальшого застосування у сфері хореографічного виконавства, мистецької педагогіки та науково-дослідницької діяльності в галузі хореографії.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2157
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2021 р., № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15.pdf174,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.