Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2159
Title: КРИТЕРІЇ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ЕСТЕТИЧНИХ ПОЧУТТІВ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ТЕХНОЛОГІЧНОМУ НАВЧАННІ
Authors: Шевчук, М. О.
Keywords: естетичні почуття
технологічне навчання
трудова діяльність
Issue Date: 2021
Publisher: Видавництво НДУ
Abstract: У статті звертається увага на актуальність питання формування естетич- них почуттів учнів молодшого шкільного віку. Вирішення даної проблеми може відбуватися й у технологічному навчанні, оскільки воно побудовано на традиціях українського декоративно-ужиткового мистецтва. Для ефективного здійснення процесу формування естетичних почуттів молодших школярів автор визначає і характеризує структурні компоненти процесу формування естетичних почут- тів учнів початкових класів, а саме: ціннісно-мотиваційний, емоційно-чуттєвий, операційно-діяльнісний та оцінювально-регулятивний. Представлені елементи у своїй діалектичній єдності визначають перспективи успішного формування естетичних почуттів учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти у технологічному навчанні. Відповідно описаних елементів для здійснення експериментальної роботи у статті визначено критерії та показники форму- вання естетичних почуттів молодших школярів у трудовій діяльності. На думку автора, ці критерії є вихідними для виявлення рівнів сформованості естетичних почуттів учнів молодшого шкільного віку у технологічному навчанні, оскільки критерії містять найсуттєвіші ознаки досліджуваного явища і відображають динаміку вимірюваної якості у просторі та часі, а показники, входячи до складу критеріїв, є їх конкретними стійкими вимірниками, які дають змогу проводити спостереження та облік. У визначенні критеріїв формування естетичних почут- тів молодших школярів у технологічному навчанні автор послуговувався вимогами об’єктивності, валідності, якісного опису, нейтральності. Такими критеріями визначено: сформованість ціннісно-естетичного ставлення до об’єктів та явищ оточуючого світу; вияв естетичних переживань до творів мистецтва та об’єктів навколишньої дійсності; здатність адекватно відобра- жати естетичні знання, почуття у власній трудовій діяльності та поведінці; здійснення аналітично-оцінювальної діяльності предметів та явищ в естетич- ному аспекті. На основі визначених критеріїв та їх показників розроблено гіпотетичну модель рівнів сформованості естетичних почуттів учнів молод- шого шкільного віку у трудовій діяльності: рівень елементарної сформованості (низький), рівень базової сформованості (середній), рівень досконалої сформо- ваності (високий). Автор вважає, що визначені критерії, показники та рівні дадуть змогу діагностувати сформованість естетичних почуттів учнів молод- шого шкільного віку в трудовій діяльності і в подальшому розробити програму удосконалення даного процесу з метою підвищення його ефективності.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2159
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2021 р., № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13.pdf227,62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.