Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2372
Title: ДИДАКТИЧНІ ІГРИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ
Authors: Бондаренко, Юрій Іванович
Keywords: гра
літературно-дослідницька робота
літературно-творча робота
Issue Date: 2021
Publisher: Видавництво НДУ
Abstract: Ігровий компонент – невід’ємна частина навчального процесу в цілому, яка підвищує його ефективність. Проте існує необхідність осмислити його особливості та способи застосування, виходячи зі специфіки літератури як дисципліни шкільного циклу. Автор статті, спираючись на численні практичні напрацювання, наявні у фаховій періодиці, ставить перед собою завдання здійснити теоретичне обґрунтування дидактичної ролі гри в процесі застосу- вання основних видів навчальної діяльності, які можливі на роках літератури. Взявши за основу літературно-дослідницьку та літературно-творчу роботу школярів, він окреслює способи використання гри, усвідомлюючи завдання, які стоять перед кожним зі шляхів опрацювання художнього матеріалу. У статті представлено достатньо широкий спектр ігрової діяльності в межах подієвого, композиційного, хронотопного, пообразного, словесно-образного, проблемно- тематичного, ідеаційно-концептуального, філософського, жанрового та струк- турно-стильового шляхів аналізу художніх творів, таким чином узгоджено її особливості із власне предметною специфікою навчального процесу. Сюжет літературної гри, за версією автора статті, завжди зумовлений логікою названих шляхів вивчення літератури, які визначають зміст, мету, послідов- ність дій, які виконують школярів. У такий спосіб гра допомагає розвивати такі суто літературознавчі компетенції учнів: структурувати сюжет літератур- ного тексту, досліджувати його розвиток, виявляти в ньому подієву послідов- ність та причиново-наслідкові зв᾽язки, деталізувати композиційні частини та хронотопні утворення, здійснювати відповідні спостереження над ними, вивчати психологічні особливості образів-персонажів, засоби творення героїв, заглиблю- ватися в мовну тканину тексту, установлювати тематично споріднені літера- турні твори, демонструвати знання із жанроутворення та стильової природи мистецтва слова.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2372
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2021 р., № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.pdf257,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.