Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2373
Title: ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ
Authors: Шевчук, М. О.
Keywords: інформатизація суспільства
культура
нформація
Issue Date: 2021
Publisher: Видавництво НДУ
Abstract: У статті розглядається питання інформаційної культури вчителя початкової школи. В умовах інформатизації суспільства вчитель початкових класів має навчитися використовувати переваги інформаційного середовища й уникати його небезпек. Інформаційна культура сьогодні стає запорукою ефективності професійної діяльності вчителя. У такому разі інформаційна культура виступає певною універсалізацією педагогічних якостей вчителя і дає йому змогу глибоко усвідомити свою реальну роль у розвитку особистості молодшого школяра. Для з’ясування сутності поняття «інформаційна культура» автор досліджує термі- ни «культура» та «інформація». У статті наводяться як словниково-енциклопе- дичні визначення поняття «культура», так і погляди окремих науковців. Узагаль- нюючи різноманітні визначення, автор подає розуміння поняття «культура» як специфічного способу організації і розвитку людської життєдіяльності, пред- ставленого у продуктах матеріальної і духовної праці, в системі соціальних норм і закладів, у духовних цінностях, у сукупності відносин людей до природи, між собою і до самих себе. Дефініція «інформація» також подається у законодавчо- словниково-енциклопедичному тлумаченні та трактуванні окремих дослідників. Наголошуючи на тому, що інформація використовується в усіх сферах життє- діяльності людини і забезпечує виконання різноманітних функцій, автор трактує інформацію як відомості про людей, предмети, події, явища, факти, процеси навколишнього світу, які можуть зберігатися, накопичуватися, відтворюватися, передаватися та перероблятися і є результатом пізнавальної активності суб’єкта інтелектуальної діяльності. Спираючись на розуміння цих двох понять, визначається і дефініція «інформаційна культура». Також автор характеризує інформаційну культуру вчителя початкових класів, яка виступає певним інтегрованим комплексом знань, умінь, навичок, ціннісних орієнтацій, інтересів та поведінкових моделей, що стосуються сфери інформації, інформаційних потоків, інформаційно-комунікативних моделей. У статті зауважується, що інформаційна культура вчителя початкових класів пов’язана з етичними нормами та питаннями інформаційної безпеки і є гармонійним поєднанням чоти- рьох компонентів: діяльнісного, комунікативного, пізнавального та мотивацій- ного. Таким чином, інформаційна культура вчителя початкової школи дає змогу створити результативний простір взаємодії з інформацією як важливого елементу ефективної професійної діяльності в умовах трансформації освіти України.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2373
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2021 р., № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.pdf237,43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.