Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2589
Title: ПРОСВІТА БАТЬКІВ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ЕФЕКТИВНОЇ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА СІМ’Ї
Authors: Бобро, Л. В.
Keywords: освіта дорослих
просвіта
батьківська просвіта
Issue Date: 2022
Publisher: НДУ ім. М. Гоголя
Abstract: У межах статті піднімається надзвичайно актуальна проблема для сучасності, яка пов’язана із освітою та просвітою батьків, які виховують дітей дошкільного віку. Обґрунтовано актуальність вищезазначеної проблеми дослідження. З’ясова- но, що сьогодення, яке характеризується надзвичайно швидким темпом соціальних, освітніх, наукових, економічних та політичних змін, згубно вплива- ють на соціальне середовище загалом, а висока зайнятість батьків – на процес виховання дітей дошкільного віку зокрема. Внаслідок цього погіршуються сто- сунки між дітьми та батьками, утворюється бар’єр у спілкуванні, довірі, взаєморозумінні, взаємопідтримці. Постійна зайнятість дорослих відмежовує їх від суті проблем розвитку та виховання та від можливості підвищити власний рівень педагогічних знань та умінь. Саме період дошкільного дитинства потре- бує тісного контакту та взаємозв’язку дітей із батьками. У межах розгляду проблеми батьківської просвіти було проаналізовано джерела наукової літератури психолого-педагогічного спрямування. У процесі аналізу наукової літератури було розглянуто різні підходи до визначення понять «освіта дорослих», «педагогічна освіта та просвіта батьків», та уточнено зміст понят- тя «педагогічна культура батьків». Також було визначено основні завдання психолого-педагогічної освіти та просвіти батьків, які виховують дітей дошкіль- ного віку. З’ясовано, що існує багато об’єктивних причин, які визначають необхідність активізації педагогічної освіти та навчання батьків. Виокремлено одну із найголовніших причин, яка полягає у необхідності передачі батькам ефек- тивного практичного досвіду розвитку, виховання і навчання дітей-дошкільників. На основі вивчення психолого-педагогічної літератури було визначено, що освіта дорослих та просвіта батьків є основною умовою підвищення їх педагогічної культури та ефективності партнерської взаємодії закладу дошкільної освіти та сім’ї. З’ясовано, що процес педагогічної просвіти сприяє збагаченню знань батьків про особливості розвитку дітей дошкільного віку, їх базові потреби та потенційні можливості, а також практичних умінь та навичок щодо організації процесу розвитку, виховання та навчання особистості дитини зазначеного віку.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2589
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2022 р., № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.pdf229,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.