Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2700
Title: ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ СВІТОСПРИЙНЯТТЯ У ДІТЕЙ 5–6 РОКІВ
Authors: Аніщук, А. М.
Мойсєєнко, Ю. В.
Keywords: світогляд, світосприйняття, дитяча свідомість
сприйняття, пізнання, зображення, мірку- вання, дитяча література, дошкільники.
Issue Date: 2020
Citation: Аніщук А. М., Мойсєєнко Ю. В. Дитяча література як засіб формування світосприйняття у дітей 5-6 років. Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка». 2020. Вип. 28. Т.1. С.102-108.
Series/Report no.: DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863.1/28.208562;
Abstract: Стаття присвячена проблемі формування світосприйняття в дітей 5–6 років засобами дитячої літерату- ри. Аналізуються наукові погляди щодо впливу дитячої літератури як засобу виховання особистості дитини на процес формування світосприйняття старших дошкільників. Актуальність дослідження визначається браком теоретико-експериментальних робіт вказаного напряму, виконаних на дітях такого віку; важливістю вікового періоду, коли в дитини з’являється здатність до світосприйняття, вибудовується власне світосприйняття, яке відповідає соціальному буттю, закладається фундамент оптимістичного світобачення; потребою педагогічної практики в розробці методичної спрямованості щодо оптимізації процесу формування світосприйняття в ді- тей 5–6 років засобами дитячої літератури в закладі дошкільної освіти й сім’ї. Визначено сутність провідної категорії «світосприйняття» як певного досвіду формування пізнавальних уяв- лень про світ за допомогою наочних образів – сприйняттів. Розкрито структуру світосприйняття, яка містить процеси сприйняття (чуттєве відбиття об’єктивної реальності), пізнання (творча діяльність дитини по осво- єнню дійсності) й зображення (узагальнений образ предметів або явищ об’єктивної дійсності). Деталізовано характеристики перебігу вищезазначених процесів на цьому віковому періоді. Опрацьовано значення художнього слова як невичерпного джерела формування світоглядних уявлень у ді- тей дошкільного віку. Описано особливості слухання, сприйняття та розуміння літературних творів. Визначено взаємозв’язок між розумінням змісту художнього твору й сприйняттям навколишнього світу дитиною. Обґрун- товано, що на основі змісту дитячих творів у дитини вибудовується власне світосприйняття, за допомогою якого дошкільник має змогу адекватно сприймати навколишню дійсність і вибудовувати власну картину світу. Представлено погляди науковців щодо дитячого міркування, яке будується на власному життєвому досвіді дитини й забезпечує процес розуміння життєвих явищ, викладених у художньому творі. Теоретично доведено, що дитячі твори виступають своєрідним транслятором інформації, поведінкових моделей, світоглядних орієн- тирів і водночас каталізатором дитячої свідомості.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2700
Appears in Collections:ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА МИСТЕЦТВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дитяча література як засіб сприйняття.pdf3,84 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.