Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2801
Title: СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН
Authors: Козир, А. В.
Кучменко, Е. М.
Keywords: методика навчання мистецьких дисциплін
музичне мистецтво
професійна підготовка викладачів мистецьких дисциплін
синергетичний підхід
Issue Date: 2022
Abstract: В статті авторами поставлено завдання з точки зору синергетичного підходу дослідити рівень професійної підготовки майбутніх викладачів мистецьких дисциплін. Професійну діяльність викладача мистецьких дисциплін, можна трак- тувати як процес, результатом якого є народження чогось нового, що і є результатом творчої діяльності. Такий підхід дає змогу структурувати систему поглядів на цілісне вивчення цієї діяльності в руслі наукових поглядів учених (Б. Ломов, О. Рудницька, Г. Падалка, О. Реброва, О. Щолокова та ін.). У цьому процесі важлива роль належить мистецькій освіті: осягненню художнього смислу поряд із засвоєнням об’єктивної інформації про мистецтво; образному мисленню у взаємозв’язку з логічним; підсвідомим процесам «осяяння», які супро- воджують усвідомлення образного змісту мистецького твору; задоволенню духовних потреб, а не прагматичному споживанню мистецтва. Вирішення цих завдань можливе за умови гуманізації освіти, що передбачає синергетичний підхід до організації освітньої справи, завдяки якому підготовка майбутніх фахівців має забезпечувати створення максимально сприятливих умов для розкриття й розвитку здібностей особистості, її самовизначення; орієнтацію на забезпе- чення повноцінного життя на кожному з вікових етапів. Зазначимо, що синерге- тичний підхід дозволяє розкрити значення особистісних цінностей викладача мистецьких дисциплін, як стрижня його особи, яка забезпечує можливість орієнтації на її успішне становлення (О. Асмолов, С. Гончаренко, І. Зязюн, Д. Леон- тьєв, О. Олексюк, І. Підласий, С. Гончаренко та ін.). Синергетичний підхід дозволяє розглянути творчу діяльність особистості у динаміці, у постійно змінному русі, якій притаманні нелінійність розвитку, хаотичність та відкри- тість. Синергетичний підхід зосереджується на траєкторіях творчого руху учасників. У цьому процесі увага спрямовується на синтезуючий принцип, який поєднує індивідуальні та генералізуючі можливості майбутнього викладача мистецьких дисциплін. Синергетичний підхід дозволяє звернути увагу та такі важливі якості особистості, як уміння керувати нестійкими станами і проце- сами. Синергетичний підхід дає розуміння зв’язку між ступенем відкритості зовнішнім впливам і продуктивним використанням фрактальної аналогії, тобто він передбачає декілька етапів становлення складної системи, де умовно виділяють період хаотичності, період загострення, критичного стану і безпо- середньо конструктивний період. Відповідно цих позицій, критичним станом мозку майбутнього викладача мистецьких дисциплін у творчій діяльності можна вважати роботу диригента над партитурою музичного твору. М.Канерштейн відмічає, що глибоке проникнення в характер образів твору та їх розвиток, усвідомлення загальної драматургічної лінії твору допомагають виконавцю зрозуміти задуми автора, осягнути зміст музики і знайти потрібні засоби для його вираження.
Description: In the article, the authors set the task from the point of view of the synergetic approach to investigate the level of professional training of future teachers of art disciplines. The professional activity of a teacher of art disciplines can be interpreted as a process that results in the birth of something new, which is the result of creative activity. This approach makes it possible to structure the system of views on the holistic study of this activity in line with the scientific views of scientists (B. Lomov, O. Rudnytska, G. Padalka, O. Rebrova, O. Shcholokova, etc.). In this process, an important role belongs to art education: the comprehension of artistic meaning along with the assimilation of objective information about art; figurative thinking in relation to the logical; subconscious processes of "enlightenment" that accompany the awareness of the figurative content of the work of art; meeting spiritual needs, not pragmatic consumption of art. The solution of these problems is possible under the condition of humanization of education, which provides a synergetic approach to the organization of educational work, through which the training of future professionals should ensure the most favorable conditions for the disclosure and development of personality, selfdetermination; focus on ensuring a full life at each age. Note that the synergetic approach allows to reveal the importance of personal values of the teacher of art disciplines, as the core of his personality, which provides an opportunity to focus on its successful formation (O. Asmolov, S. Goncharenko, I. Zyazyun, D. Leontiev, O. Oleksyuk, I. Podlasy, S. Goncharenko and others). The synergetic approach allows us to consider the creative activity of the individual in the dynamics, in a constantly changing movement, which is characterized by nonlinearity of development, chaos and openness. The synergetic approach focuses on the trajectories of the creative movement of the participants. In this process, attention is focused on the synthesizing principle, which combines individual and generalizing capabilities of the future teacher of art disciplines. A synergetic approach allows you to pay attention to such important personality traits as the ability to manage unstable states and processes. The synergetic approach provides an understanding of the relationship between the degree of openness to external influences and the productive use of fractal analogy, ie it involves several stages of a complex system, where there is a period of chaos, aggravation, critical state and direct constructive period. According to these positions, the critical state of the brain of the future teacher of art disciplines in creative activity can be considered the work of the conductor on the score of a musical work. M. Kanerstein notes that a deep penetration into the nature of the images of the work and their development, awareness of the general dramatic line of the work help the performer to understand the author’s intentions, understand the meaning of music and find the necessary means to express it.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2801
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2022 р., № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_НЗ_№3_2022 (2)-74-80.pdf178,13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.