Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2807
Title: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ НІЖИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИКОЛИ ГОГОЛЯ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВИХОВНОЇ ПРАКТИКИ В ДИТЯЧИХ ОЗДОРОВЧИХ ТАБОРАХ
Authors: Філоненко, О. С.
Демченко, Н. М.
Самойленко, О. В.
Keywords: виховна практика
дитячий оздоровчий табір
підготовка майбутніх учителів
Issue Date: 2022
Abstract: Підготовка вчителя у системі діяльності Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя відбувається у гармонії з розвитком сучасних світових тенденцій професійної підготовки та вітчизняного, вивіреного історією досвіду. У статті здійснено історико-педагогічний аналіз діяльності кафедри педагогіки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя щодо удосконалення підготовки майбутніх учителів до виховної практики в дитячих оздоровчих таборах. Викладачі кафедри педагогіки виходять із того, що вчитель є визна- чальною фігурою освітнього процесу, він є носієм змісту педагогічних технологій навчання й виховання та реалізовує програму виховання учнів, забезпечує належні умови розвитку дітей у різноманітних видах діяльності. Протягом більш, ніж 70 років виховна практика розглядається педагогами як потужний засіб для професійної підготовки активного вихователя підростаючого покоління. Проаналізована створена кафедрою цілісна система підготовки до виховної практики в дитячих оздоровчих таборах, яка включає в себе: впровадження в освітній процес теоретичного курсу «Методика виховної роботи в літніх оздо- ровчих таборах»; проведення інструктивного табірного збору; проведення конкурсу вожатської майстерності; об’єднання зусиль з дитячими оздоровчими закладами, орієнтоване на підготовку студента до виховної роботи в дитячих оздоровчих таборах, що передбачає проведення інструктивно-методичних семінарів, семінарів-практикумів за участю представників дитячих оздоровчих таборів; запропонована кафедрою організація управління практикою з метою вирішення проблем адаптації студентів; професійно-педагогічна відповідність викладацького складу; забезпечення студентів навчально-методичною літературою. Схарактеризовано професійно-педагогічну спроможність викладацького складу кафедри, яка відіграє надзвичайно важливу роль у підготовці студентів до виховної діяльності в дитячих оздоровчих таборах.
Description: Teacher training in the activity system of Nizhyn Mykola Gogol State University takes place in harmony with the development of modern world trends in professional training and domestic experience proven by history. In the article, historical and pedagogical analysis of the activity of the Department of Pedagogy of Nizhyn Mykola Gogol State University regarding the improvement of the future teachers’ training for educational practice in summer camps is carried out. The teachers of the Department of Pedagogy claim that the teacher is a defining figure of the educational process, they are the carrier of the content of pedagogical technologies for education and nurture as well as they implement the program of nurture of students and provide proper conditions for the development of children in various types of activities. For more than 70 years, educational practice has been considered by teachers as a powerful tool for professional training of an active educator of the younger generation. An integral system of preparation for it, created by the department, is analyzed. It includes: the implementation of the theoretical course "Methodology of Educational Work in Summer Camps" into the educational process; conducting an instructional camp meeting; conducting a competition of counselor skills; joint efforts with children’s health facilities, focused on preparing students for educational work in summer camps, which involves holding instructional and methodological seminars and workshops-seminars with the participation of representatives of summer camps; organization of practice management is proposed by the Department in order to solve problems of student adaptation; professional and pedagogical suitability of the teaching staff; providing students with educational and methodological literature. The professional and pedagogical capacity of the teaching staff of the Department, which plays an extremely important role in preparing students for educational activities in summer camps, is characterized.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2807
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2022 р., № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_НЗ_№3_2022 (2)-117-123.pdf179,97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.