Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3055
Title: ВПЛИВ МЕТАБОЛІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН НА ФОРМУВАННЯ КОРЕНЕПЛОДІВ МОРКВИ
Authors: Приплавко, С. О.
Гавій, В. М.
Keywords: маса сухої речовини
маса коренеплоду
довжина коренеплоду
метаболічно активні речовини
морква посівна
схожість
маса сирої речовини
Issue Date: 2023
Publisher: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя
Abstract: Робота присвячена дослідженню дії метаболічно активних речовин: вітаміну Е, параоксибензойної кислоти (ПОБК), метіоніну, MgSO4 (сульфату магнію), кудеса ну та їх комбінацій, таких як: вітамін Е + убіхінон-10; вітамін Е + параоксибен зойна кислота + метіонін; вітамін Е + параоксибензона кислота + метіонін + магнію сульфат, на формування коренеплодів моркви посівної сорту Нантська. Встановлено їх вплив на схожість насіння, накопичення маси сирої та сухої речовини, довжину підземної частини, товщину коренеплоду, середню масу коренеплодів. Найкраще на показник схожості насіння моркви у лабораторних умовах впливав магнію сульфат, який перевищив значення у контролі на 15,8 %. У польових умовах схожість насіння була найвищою у варіанті за впливу комбінації сполук Вітамін Е + ПОБК + Метіонін + MgSO4, яка перевищувала значення контролю на 3,08 %. Було з’ясовано, що передпосівна обробка насіння моркви убіхіноном-10 у більшості випадків мала найвищі результати. За показником довжини коренеплоду найвищі показники були відмічені у варіанті застосування комбінації речовин Вітамін Е + ПОБК + Метіонін + MgSO4, яка протягом всього вегетаційного періоду переважала значення контролю від 5,23 до 14,51 % залежно від етапу дослідження. На діаметр коренеплоду моркви посівної позитивно вплинула така ж комбінація, переважаючи значення контролю на 20,67 % у вересні та на 22,2 % у жовтні. Також було визначено середню масу коренеплоду. Встановлено, що ефектив ними за цим показником були всі досліджувані сполуки, крім вітаміну Е. Отже, обробка насіння моркви перед висівом метаболічно активними сполуками та їх комбінаціями позитивно впливає на показники схожості насіння, накопичен ня маси сирої та сухої речовини, збільшення лінійних показників росту, зростання товщини та маси коренеплодів, що сприятиме підвищенню врожайності цієї культури.
Description: The work is devoted to the study of the effect of metabolically active substances: vitamin E, paraoxybenzoic acid (POBK), methionine, MgSO4 (magnesium sulfate), ubiquinone 10 and their combinations, such as: vitamin E + ubiquinone-10; vitamin E + + paraoxybenzoic acid + methionine; vitamin E + paraoxybenzoic acid + methionine + + magnesium sulfate, for the formation of roots of carrots of the Nantska seed variety. Their influence on seed germination, the accumulation of the mass of raw and dry matter, the length of the underground part, the thickness of the root crop, and the average weight of the root crop was established. The indicator of germination of carrot seeds in laboratory conditions was best influenced by magnesium sulfate, which exceeded the value in the control by 15.8 %. In field conditions, seed germination was highest in the variant under the influence of the combination of Vitamin E + POBK + Methionine + MgSO4 compounds, which exceeded the control value by 3.08 %. It was found that ubiquinone-10 had the highest results in most cases. According to the indicator of the length of the root crop, the highest indicators were noted in the option of using the combination of substances Vitamin E + POBK + Methionine + MgSO4, which durin the entire growing season exceeded the control value by 5.23 to 14.51 %, depending on the stage of the study. The same combination had a positive effect on the diameter of the seeded carrot root, exceeding the control value by 20.67 % in September and by 22.2 % in October. The average weight of the root crop was also determined. It was established that all the studied compounds, except for vitamin E, were effective in terms of this indicator. So, the treatment of carrot seeds before sowing with metabolically active compounds and their combinations has a positive effect on the indicators of seed germination, the accumulation of the mass of raw and dry matter, an increase in linear growth indicators, an increase in the thickness and weight of root crops, which will contribute to increasing the yield of this crop.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3055
Appears in Collections:Наукові записки. Біологічні науки. №1 (2023)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
макет_НЗ_№1_2023 (1)-44-51.pdf256,55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.