Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3262
Title: ВПЛИВ МЕТАБОЛІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН НА СХОЖІСТЬ НАСІННЯ, СЕРЕДНЮ КІЛЬКІСТЬ ЛИСТКІВ ТА ВРОЖАЙНІСТЬ БУРЯКА СТОЛОВОГО
Other Titles: INFLUENCE OF METABOLICLY ACTIVE SUBSTANCES ON SEED SIMILARITY, AVERAGE NUMBER OF LEAVES AND YIELD OF BEET
Authors: Приплавко, С. О.
Гавій, В. М.
Keywords: буряк столовий
вітамін Е
метіонін
убіхінон-10
параоксибензойна кислота
MgSO4
схожість
середня кількість листків
врожайність
Issue Date: 2023
Publisher: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя
Abstract: Робота присвячена дослідженню дії метаболічно активних речовин таких як: МgSO4, убіхінон-10, вітамін Е, метіонін, параоксибензойна кислота (ПОБК), а також їх комбінацій у поєднаннях: вітамін Е та убіхінон-10; вітамін Е, метіонін та ПОБК; вітамін Е, метіонін, ПОБК та МgSO4 на показники схожості насіння, середньої кількості листків та врожайність буряка столового. За результатами досліджень було встановлено, що найкращий показник лабораторної схожості насіння спостерігався у варіантах із застосуванням для обробки насіння вітаміну Е. Він перевищував значення контролю на 39,4 %. Ефективно на польову схожість насіння буряка столового впливала ПОБК, яка перевищувала значення у контролі на 37,3 %. Вивчення впливу метаболічно активних речовин та їх комбінацій на середню кількість листків буряка столового проводили на чотирьох фазах онтогенезу. Найефективнішим препаратом у фазі четвертої пари справжніх листків був убіхінон-10, який на 7,9 % перевищив показники контролю. Найбільший вплив на середню кількість листків буряка столового у фазі змикання листків у міжряддях мали речовини убіхінон-10, метіонін та ПОБК, а також комбінація сполук з убіхінону-10 та вітаміну Е. Вони перевищували показники контролю на 48,5, 43,9, 37,9 та 43,9 % відповідно. У фазі розмикання листків у міжряддях найефективніший вплив проявили речовини ПОБК та метіонін. У фазі стиглості рослин на середню кількість листків найкраще вплинули комбінації вітаміну Е з убіхінону-10 та вітаміну Е, ПОБК з метіоніном. Дослідження впливу метаболічно активних речовин та їх комбінацій на показники біологічної врожайності буряка столового показали, що найкращий вплив спостерігався у варіантах із використанням вітаміну Е, ПОБК та метіоніну, які на 13,0 та 8,7 % перевищували показники отримані у контролі. Найкращий результат за показником господарської врожайності спостерігався у варіантах із застосуванням вітаміну Е, ПОБК та метіоніну, які перевищували контроль на 16,6 та 11,1 %. Отже, використання метаболічно активних речовин та їх комбінацій для обробки насіння перед висівом є доцільним для підвищення схожості насіння, накопичення органів асиміляції та збільшення врожайності буряка столового сорту Отаман.
Description: The work is devoted to the study of the effect of metabolically active substances such as: MgSO4, kudesan (ubiquinone-10), vitamin E, methionine, paraoxybenzoic acid (POBА), as well as their combinations in combinations: vitamin E and ubiquinone-10; vitamin E, methionine and POBА; vitamin E, methionine, POBА and MgSO4 on indicators of seed germination, average number of leaves and yield of beet. According to the results of the research, it was established that the best indicator of laboratory germination of seeds was observed in variants with the use of vitamin E for seed treatment. It exceeded the control value by 39,4%. The field germination of beet seeds was effectively influenced by POBА, which exceeded the value in the control by 37,3%. The study of the influence of metabolically active substances and their combinations on the average number of beetroot leaves was carried out in four phases of ontogenesis. The most effective drug in the phase of the fourth pair of true leaves was ubiquinone-10, which exceeded the control by 7,9%. The substances ubiquinone-10, methionine and POBА, as well as the combination of compounds from ubiquinone-10 and vitamin E, had the greatest influence on the average number of beetroot leaves in the leaf closure phase in the interrows. They exceeded the control indicators by 48,5, 43,9, 37,9 and 43,9% respectively. In the phase of opening of the leaves in the interrows, the substances POBА and methionine showed the most effective effect. In the plant maturity phase, the average number of leaves was best affected by combinations of vitamin E with ubiquinone-10 and vitamin E, POBА with methionine. Studies of the influence of metabolically active substances and their combinations on the indicators of biological yield of beet showed that the best effect was observed in the variants using vitamin E, POBА and methionine, which exceeded the indicators obtained in the control by 13,0 and 8,7%. The best result in terms of economic yield was observed in variants with the use of vitamin E, POBА and methionine, which exceeded the control by 16,6 and 11,1%. Therefore, the use of metabolically active substances and their combinations for seed treatment before sowing is appropriate for increasing seed germination, accumulation of assimilation organs and increasing the yield of beet of the Otaman variety.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3262
Appears in Collections:Наукові записки. Біологічні науки №2 (2023)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
макет_НЗ_№2_2023-47-54.pdf243,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.