Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/957
Title: ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ САМОСТІЙНОСТІ ДИТИНИ У ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ
Authors: Лісовець, О. В.
Keywords: самостійність
дошкільний вік
вікові кризи
Issue Date: 2018
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: У статті розглядається актуальна проблема становлення і розвитку само- стійності дитини у дошкільному віці у контексті її фізіологічного, психологіч- ного та соціально-особистісного розвитку. Представлено поетапний розгляд даної проблеми шляхом аналізу немовлячого, раннього та передшкільного віку. Доведено, що самостійність особистості розвивається протягом всього періоду дошкільного дитинства і залежить від багатьох факторів: психічних і фізіологічних процесів, соціальної ситуації розвитку, умов та змісту діяльності дитини. На етапі немовлячого віку закладаються передумови самостійності особистості: розвиток зорово-орієнтаційних реакцій, зростання рухової актив- ності, урізноманітнення дій з предметами, формування навичок в режимних процесах, мовлєннєвий розвиток, прояви інтересу до навколишнього тощо. На етапі раннього віку дитини поступово зростаюча активність дитини транс- формується в її самостійність, що все більше проявляється в самообслугову- ванні, предметно-ігровій діяльності, спілкуванні. На етапі передшкільного віку дитина намагається реалізувати своє "я", прагнучи підтвердити свою самостійність; у неї формуються основи відповідального ставлення до резуль- татів своїх дій. Встановлено, що самостійність дитини старшого дошкільного віку (5–7 років) проявляється в пізнавальній, емоційно-ціннісній та діяльнісній сферах.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/957
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2018 р., № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.pdf212,56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.