Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1019
Title: ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗМІСТУ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ-ДИРИГЕНТІВ У КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ
Authors: Шумська, Л. Ю.
Keywords: зміст фахової підготовки
магістр-диригент
компетентнісний підхід
диригентсько-педагогічна компетенція як система
Issue Date: 2017
Publisher: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя
Abstract: У статті висвітлюються питання теоретичного обґрунтування змісту професійної підготовки магістрів-диригентів з позицій компетентнісного підходу, запропонована компетентнісно-орієнтована авторська програма змісту дисципліни "Методика викладання хорового диригування" відповідно до завдань формування диригентсько-педагогічної компетенції. Розгляд змісту фахової підготовки магістрів-диригентів крізь призму компе- тентнісного підходу вбачається актуальним аспектом сучасної диригентської педагогіки, оскільки компетентнісний підхід у системі диригентської підготовки магістрів стає методологією, яка набуває ознак інструменту модернізації фахової диригентської освіти. Тому мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні змісту фахової підготовки магістра-диригента шляхом упрова- дження компетентнісно-орієнтованої навчальної програми провідного лекційно- го курсу "Методика викладання хорового диригування", що у свою чергу висту- пає чинником осучаснення процесу формування диригентсько-педагогічної компетенції майбутнього викладача диригентсько-хорових дисциплін. Представлена модель професійної компетентності магістра-диригента, яка включає вокально-слухову, фактурно-аналітичну, мануально-виконавську та диригентсько-педагогічну компетенції. Разом із тим пропонується авторська концепція формування диригентсько-педагогічної компетенції, як системи, що містить низку компонентів – підсистем, які визначають її зміст та практичну спрямованість: історичний, організаційний, методичний та практичний. Доведено, що впровадження даної методології фахової підготовки магістрів- диригентів сприятиме посиленню когнітивної мотивації в навчальному процесі, розширенню бази професійних знань та практичних умінь у галузі диригент- ської педагогіки, а також свідчитиме про науково обґрунтований підхід до процесу формування історичного, організаційного, методичного та практично- го компонентів диригентсько-педагогічної компетенції, як складової компе- тентнісної моделі майбутнього хормейстера – викладача диригентсько- хорових дисциплін.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1019
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2017 р., № 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22.pdf227,05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.