Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1245
Title: ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХОРЕОГРАФІЇ В КОНТЕКСТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
Authors: Горожанкіна, О. Ю.
Keywords: моральна культура
Нова українська школа
майбутні вчителі хореографії
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя
Abstract: У статті розглядаються актуальні проблеми підготовки майбутніх вчителів для Нової української школи. Підкреслюється, що майбутній учитель хореогра- фії повинен не тільки володіти сучасними педагогічними технологіями, але й мати високий рівень моральної культури, оскільки від сформованості моральної культури вчителя значною мірою залежить рівень духовно-морального вихо- вання підростаючого покоління. Визначено зміст поняття "моральна культура майбутнього вчителя хореогра- фії", яке розглядається нами як інтегрована якість особистості, що містить в собі сукупність знань про моральні цінності, моральну поведінку та норми моралі, їх відповідність загальнолюдським та національним уявленням про сутність моральних цінностей; передбачає сформованість ціннісних орієнтацій, емпатії, толерантності, здатність до рефлексії та саморегуляції і проявляєть- ся у самореалізації та активній життєвій позиції особистості. Розроблено критерії сформованості моральної культури у майбутніх учителів хореографії: мотиваційно-когнітивний, емоційно-ціннісний, творчо-рефлексив- ний. Доведено, що народний танець є ефективним засобом формування мораль- ної культури особистості в системі мистецької освіти, оскільки акумулює в собі художньо-історичний досвід поколінь, відображає моральні цінності людських взаємин, багатство громадянських чеснот, сприяє вихованню молоді на національній культурі. Автором представлено методику формування моральної культури майбутніх учителів хореографії, яка здійснювалася з урахуванням особистісно-орієнта- ційного, аксіологічного, творчо-діяльнісного підходів, та принципи, які складали основу організаційно-методичної системи формування моральної культури майбутніх учителів хореографії: гуманізації, ціннісного ставлення до навчально- виховного процесу; наочності; безперервності.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1245
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2019 р., № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20.pdf236,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.