Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1305
Title: СТРУКТУРА МОДЕЛІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Authors: Крaвченкo, О. І.
Keywords: iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйна культура
дидактичне наповнення
педагогічні умови
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: У стaттi рoзглянуто структуру моделі інформаційно-комунікаційної культури, що є вaжливим фaктoрoм у пoбудoвi прoцесу прoфесiйнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх oфiцерiв Збрoйних сил Укрaїни. Побудовано структуру моделі формування інформаційно-комунікаційної культу- ри майбутніх офіцерів ЗС України засобами інформаційно-комунікаційних техно- логій. Наголошується, що нові форми організації освітнього процесу вимагають переглянути принципи дидактики та педагогічної психології з урахуванням мож- ливостей, що надають інформаційно-комунікаційні технології. Модель формуван- ня інформаційно-комунікаційної культури офіцера ЗС України розглядається як цілісний педагогічний процес, у якому сукупність форм, методів, дидактично наповнених засобів і створених відповідних педагогічних умов та принципів, що спрямовані на набуття курсантами ґрунтовних професійних та фахових знань, умінь і навичок, спрямований на використання у майбутній професійній діяльності офіцера тактичного рівня ЗС України. У моделі формування інформаційно-комунікаційної культури офіцера ЗС України засобами інноваційних технологій у процесі професійної підготовки виділено три основні складові (блоки): цільовий, методичний, змістовний блоки, які забезпечу- ють цілеспрямований процес формування інформаційно-комунікаційної культури офіцера ЗС України. Визначено форми навчання, які регулюються принципом розвиваючого та виховного навчання, як основної складової освітнього процесу у військовому підрозділі закладу вищої освіти, змістом культури в її широкому розумінні. Автором розроблено змістовне наповнення складових частин моделі формування інформаційно-комунікаційної культури майбутніх офіцерів ЗС України засобами інформаційно-комунікаційних технологій у процесі професійної підготовки.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1305
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2019 р., № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.pdf272,37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.