Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1306
Title: ЕМОЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: СУТЬ ТА УМОВИ ФОРМУВАННЯ
Authors: Кононко, О. Л.
Keywords: емоційна сприйнятливість
емоційний профіль
емоційні здібності
Issue Date: 2019
Publisher: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя
Abstract: У статті обґрунтовано сутність емоційної компетентності як інтегральної характеристики особистості майбутнього фахівця дошкільної освіти, яка засвід- чується його здатністю сприймати, диференціювати та адекватно реагувати на емоційну інформацію; контролювати та регулювати емоції (власні та інших людей), блокувати негативні; регулювати взаємини з оточуючими людьми, виявляти до них емпатію, уміння поставити себе на їхнє місце; осмислювати мотиви своєї поведінки, використовувати педагогічну рефлексію. Вони виступили критеріями оцінки типу емоційної компетентності майбутніх педагогів дошкільної освіти. Бралися до уваги стабільність, інтенсивність, модальність, спрямова- ність емоцій та збалансованість вказаних вище проявів. Виділено чотири типи емоційної компетентності досліджуваних – збалансований, індивідуалістично орієнтований, соціально орієнтований та непроявлений. Встановлено, що до зба- лансованого конструктивного типу відноситься лише чверть студентів експери- ментальної групи, інші три чверті досліджуваних характеризуються дисбалансом домінантних ознак емоційної компетентності або нездатністю виявляти назовні свої внутрішні переживання та індиферентним ставленням до процесів, подій, ситуацій. Це актуалізувало необхідність організації системи навчальної та виховної роботи, спрямованої на вдосконалення самопізнання, саморегуляції та емоційної поведінки майбутніх фахівців дошкільної освіти. Розроблено та визначе- но ефективність педагогічних умов оптимізації освітнього процесу, покращання показників когнітивного, емоційно-ціннісного та поведінкового компонентів досліджуваного явища, до яких віднесено: сприяння усвідомленню студентами себе самих як об’єктів особистісного та професійного зростання; розвиток здатності аналізувати власні позитивні та негативні переживання; вправлян- ня в умінні самостійно виходити з кризових ситуацій, долати перешкоди на шляху до мети, зберігати емоційну рівновагу, підтримувати позитивне само- почуття; формування навичок ефективної прогностики, регуляторної гнуч- кості, прояву емоційної сприйнятливості та чуйності.
URI: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1306
Appears in Collections:Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2019 р., № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.pdf262,39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.